Rebalans budzeta Republike Srpske za 2013. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
106/ 13
28.11.2013

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 3. Ustava Republike Srpske, člana 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11) a nakon razmatranja Prijedloga Rebalansa budžeta Republike Srpske za 2013. godinu, Narodna skupština Republike Srpske, na Trideset drugoj sjednici održanoj 28. novembra 2013. godine,  donijela je sljedeću

O D L U K U

o usvajanju Rebalana budžeta Republike Srpske za 2013. godinu

I

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Rebalans budžeta Republike Srpske za 2013. godinu.

II

Sastavni dio ove odluke je Rebalans budžeta Republike Srpske za 2013. godinu.

III

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

Broj: 01-2409/13                                                 

Datum: 28. novembar 2013. godine                  

Broj službenog glasnika: 106/ 13