Rezolucija o ciljevima i mjerama politike Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
2/09
15.10.2008

Pozivajući na mir i toleranciju različitih stavova, na puno poštovanje slova Dejtonskog mirovnog sporazuma, na dogovaranje i koncenzus domaćih političkih faktora, na potpun prenos vlasništva nad procesima u Bosni i Hercegovini na domaće institucije, na transformaciju Kancelarije visokog predstavnika u Kancelariju specijalnog predstavnika Evropske Unije,

Opredijeljena za evropski put Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, za dijalog i saradnju sa drugim entitetom, za regionalnu saradnju, za napredak u reformama u kojima će potpuno biti zaštićen interes građana Republike Srpske,

Polazeći od Ustava i zakona, od prethodnih dokumenata i stavova Narodne skupštine o važnim političkim pitanjima

Narodna skupština Republike Srpske, na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, saglasno odredbama članova 183. i 185. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 79/07) na Četrnaestoj posebnoj sjednici, održanoj 15. oktobra 2008. godine donosi

Rezoluciju o ciljevima i mjerama politike Republike Srpske

1. Narodna skupština Republike Srpske (u daljem tekstu: Narodna skupština) ponavlja svoja opredjeljenja i stavove izrečene u Deklaraciji povodom najnovijih mjera i zahtjeva Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini od 30. oktobra 2007. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 98/07) i Rezoluciji o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije i opredjeljenjima Republike Srpske od 22. februara 2008. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 20/08).

2. Narodna skupština smatra apsolutno neprihvatljivim izlaganja Harisa Silajdžića pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija i Parlamentarnom skupštinom Savjeta Evrope, s obzirom da ista nisu rezultat usaglašenih stavova Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predstavljaju udar na Dejtonski mirovni sporazum (u daljem tekstu: Sporazum) i, posebno, na Republiku Srpsku. Djelovanje Harisa Silajdžića unutar zemlje, a pogotovo na međunarodnoj sceni, koji zloupotrebljava položaj Predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine, ugrožava Sporazum i vitalne interese Republike Srpske. S obzirom da se time direktno ispunjavaju uslovi iz člana 5.2.d Ustava BiH, Narodna skupština Republike Srpske obavezuje člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske da uloži veto na svaku novu odluku kojom bi Haris Silajdžić u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine bio ovlašten da predvodi delegaciju ili predstavlja Bosnu i Hercegovinu bilo gdje van granica zemlje, bez detaljno utvrđene platforme predstavljanja i obraćanja, na osnovama zaštite Sporazuma, interesa Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i sva tri konstitutivna naroda i građana ove zemlje.

3. Narodna skupština zahtijeva od predstavnika Republike Srpske u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da zatraže da Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine osudi i odbaci samovoljne istupe predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija i Parlamentarnom skupštinom Savjeta Evrope, da ocijene da je tim istupima nanesena šteta međunarodnom ugledu Bosne i Hercegovine, narušeno povjerenje unutar Bosne i Hercegovine i oslabljen autoritet institucije Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

4. Narodna skupština odbacuje pozive za nametanje izmjena ili jednostrano prekrajanje Ustava i unutrašnjeg uređenja Bosne i Hercegovine, definisanog Sporazumom. Narodna skupština poziva međunarodnu zajednicu da poštuje odredbe Sporazuma, te da svoje ponašanje uskladi s ovlaštenjima datim Sporazumom. Narodna skupština smatra da se pitanje ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini može razmatrati samo u institucijama Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, po proceduri koju propisuje Ustav, na bazi koncenzusa. Narodna skupština traži od Predsjednika Republike Srpske da predloži Narodnoj skupštini platformu za razgovore o reformi Ustava i o zaštiti interesa Republike Srpske u ovim razgovorima. Platforma bi bila obavezujući okvir za sve političke predstavnike iz Republike Srpske. Obavezujući elementi platforme su:

4.1. Neupitnost postojanja i nadležnosti Republike Srpske na osnovama odredbi Dejtonskog sporazuma.

4.2. Entitetsko glasanje u Parlamentu Bosne i Hercegovine i definisan vitalni nacionalni interes sva tri konstitutivna naroda.

4.3. Reprezentativna zastupljenost oba entiteta i ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda u zajedničkim organima Bosne i Hercegovine.

4.4. Definisan prenos i povrat nadležnosti.

5. Narodna skupština konstatuje da je Republika Srpska sporazumna strana u prenosu dodatnih nadležnosti s entiteta na Bosnu i Hercegovinu, u smislu člana III.5.(a) Ustava Bosne i Hercegovine i, s tim u vezi:

5.1. svaki prenos nadležnosti moguć je samo sporazumom entiteta tj. odlukom Narodne skupštine u ime Republike Srpske i neprihvatljiv je bilo kakav prenos nadležnosti donošenjem zakona na nivou Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, bez prethodne odluke Narodne skupštine u svakom konkretnom slučaju,

5.2. neophodno je odmah pravno urediti procedure prenosa i povrata nadležnosti s entiteta na Bosnu i Hercegovinu i obratno, te se zadužuju predstavnici Republike Srpske da u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine pokrenu inicijativu za ovo pravno uređenje,

Narodna skupština traži od Vlade Republike Srpske da izvrši analizu do sada prenesenih i preuzetih nadležnosti na nivo Bosne i Hercegovine i da tu analizu dostavi Narodnoj skupštini.

6. Narodna skupština pozdravlja potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom Unijom i ponavlja svoje opredjeljenje za evroatlantske integracije. Sa ciljem prioritetnog napretka na ovom putu, Narodna skupština traži od Vlade Republike Srpske da u roku od 30 dana Narodnoj skupštini podnese izvještaj o obavezama nastalim nakon potpisa Sporazuma, njihovom izvršenju i stavovima Republike Srpske o pojedinim obavezama,

7. Trinaest godina nakon završetka tragičnog ratnog sukoba u Bosni i Hercegovini, a, naročito, nakon potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine s Evropskom Unijom, Narodna skupština Republike Srpske smatra da je iscrpljen kapacitet instituta Visokog predstavnika. Sazrelo je vrijeme za transformaciju Visokog predstavnika u Specijalnog predstavnika Evropske Unije, koji bi imao mandat za pomoć zemlji na evropskom putu. Narodna skupština je zabrinuta realnom mogućnošću stalne proizvodnje novih uslova za ostanak Kancelarije Visokog predstavnika. Narodna skupština Republike Srpske, kao Strane Sporazuma, poziva Visokog predstavnika da izvijesti Republiku Srpsku, kao zainteresovanu Stranu, o provođenju Sporazuma.

8. Narodna skupština traži od predstavnika iz Republike Srpske u zajedničkim organima da insistiraju na donošenju Zakona o popisu stanovništva 2011. godine u cijeloj Bosni i Hercegovini, te da u budžetu Bosne i Hercegovine predvide potrebna sredstva u narednim godinama, počevši od Budžeta Bosne i Hercegovine za 2009. godinu. Popis mora biti proveden po svim važećim standardima i pravilima u zemljama Evropske Unije, te obavezno sadržavati pitanja o mogućnosti izjašnjenja o nacionalnom i vjerskom opredjeljenju građana.

9. Narodna skupština traži da se mandat stranih sudija i tužilaca u sudovima i tužilaštvima Bosne i Hercegovine okonča i predmeti potpuno prenesu na domaće sudije i tužioce.

10. Narodna skupština poziva institucije Republike Srpske i Srbije da intenziviraju sve aspekte provođenja Sporazuma o specijalnim paralelnim vezama. S tim u vezi, Narodna skupština Republike Srpske poziva Narodnu skupštinu Srbije da donese zakon kojim će obezbijediti svim građanima Republike Srpske pravo na dvojno državljanstvo Srbije i Republike Srpske, kao što je Republika Hrvatska uredila pravo dvojnog državljanstva sa Hrvatskom za veći broj građana Bosne i Hercegovine.

11. Zabrinjavajući je porast nelegalnih aktivnosti u cilju zaštite pojedinačnih i grupnih interesa političkih faktora iz Federacije BiH, koji urušavaju jednu po jednu instituciju i vitalne interese Republike Srpske, a naročito:

11.1. Regulatornom agencijom za komunikacije Bosne i Hercegovine već drugu godinu rukovodi nelegalan organ, a Savjet ministara BiH ne uspijeva uspostaviti stanje reda i zakonitosti u RAK.

11.2. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine donio je Zakon o javnom servisu radio- televizije Federacije Bosne i Hercegovine koji je neusaglašen sa zakonima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u ovoj oblasti, a naročito u smislu jednostranog preuzimanja dijela prihoda i vođenja procedure izbora organa upravljanja.

11.3. Upravni odbor Elektroprenosa Bosne i Hercegovine funkcioniše na principu majorizacije na entitetskoj osnovi i direktno ugrožava finansijske i dugoročne interese Republike Srpske u oblasti prenosne mreže.

11.4. Fond PIO/MIO Federacije BiH odbija da preuzme 38.000 penzionera koji su pravo na penziju stekli na području ovog entiteta i pored jasne presude pred Sudom za ljudska prava u Strazburu.

11.5. Na području Federacije BiH i dalje se koriste neustavna obilježja – grbovi Federacije i nekoliko kantona, suprotno odlukama Ustavnog suda BiH i Ustavnog suda FBiH, čime sva odgovorna lica javno čine krivična djela, a koje niko ne procesuira.

11.6. Federacija Bosne i Hercegovine već drugu godinu povećava ogroman budžetski deficit ugrožavajući opšti finansijski okvir i stabilnost u čitavoj Bosni i Hercegovini.

11.7. U Direkciji za evropske integracije, kao jednom od ključnih organa za provođenje obaveza na evropskom putu Bosne i Hercegovine, održava se nacionalni debalans na štetu Republike Srpske i dva konstitutivna naroda, čime se direktno ugrožavaju interesi Republike Srpske na putu evropskih integracija.

11.8. U Fondu za povratak Bosne i Hercegovine Republika Srpska uredno izvršava sve svoje finansijske obaveze u tekućoj i prethodnim godinama, dok je Federacija Bosne i Hercegovine tek prošli mjesec uplatila posljednji iznos za 2007. godinu. Time je ugrožen rad Fonda i provođenje potrebnih projekata, uz kašnjenje na poravnavanju vidnog i, u godišnjem izvještaju, priznatog nacionalnog debalansa u izvedenim projektima.

11.9. Zbog neusaglašenosti političkih faktora iz Federacije BiH i opstrukcije imenovanja lica iz Republike Srpske, Bosnu i Hercegovinu u važnim međunarodnim organizacijama zastupaju nelegalna lica, što rezultira neravnopravnim tretmanom Republike Srpske van granica zemlje. Eklatantan je primjer da je predstavniku Bosne i Hercegovine u Venecijanskoj komisiji, inače Bošnjaku iz entiteta Federacije Bosne i Hercegovine, mandat istekao prije tri godine, a i dalje nelegitimno predstavlja Bosnu i Hercegovinu.

Zbog prethodno navedenog, Narodna skupština Reopublike Srpske traži od Vlade Republike Srpske i predstavnika Republike Srpske u zajedničkim organima Bosne i Hercegovine da odmah preduzmu mjere na zaštiti interesa Republike Srpske u okvirima svojih nadležnosti, te da o svim stavkama po tačkama 11.1 do 11.9 izvijeste Narodnu skupštinu do 31.12.2008. godine.

Broj: 01- 1593 /08 PREDSJEDNIK

Datum: 15. oktobar 2008. godine NARODNE SKUPŠTINE

Mr Igor Radojičić

Broj službenog glasnika: 2/09