Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
Datum: 
06.12.2019

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  članova 204. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republikе Srpske, na Osmoj redovnoj sjednici održanoj 6. decembra 2019.  godine, donijela je sljedeći

Z A K LJ U Č A K

u vezi  sa Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske odlučila je da se Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, uputi na stručnu raspravu;
  2. Nacrt zakona objavljen je na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske www.narodnaskupstinars.net;
  3. Stručna rasprava će se sprovesti  u roku od 60 dana;  
  4. Za organizovanje i sprovođenje stručne rasprave zadužuje se Odbor za finansije u budžet Narodne skupštine Republike Srpske koji se istovremeno obavezuje da dostavi Narodnoj skupštini, uz prijedlog zakona, izvještaj o rezultatima stručne rasprave sa mišljenjima i prijedlozima iznesenim u istoj;
  5. Ovaj  zaključak  stupa  na  snagu  danom donošenja, a objaviće se u "Službenom  glasniku  Republike  Srpske'' i na web-stranici Narodne skupštine Republike Srpske.

 

Broj: 02/1-021-1232/19                                                  PREDSJEDNIK

Datum: 6. decembar  2019. godine                         NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                             Nedeljko Čubrilović