Nacrt zakona o liječenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje

Verzija za štampanjePDF верзија
Datum: 
31.10.2019

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  člana 204. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Sedmoj sjednici održanoj 31. oktobra 2019.  godine, donijela je sljedeći

Z A K LJ U Č A K

u vezi  sa Nacrtom zakona o liječenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske odlučila je da se Nacrt zakona o liječenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje, uputi na stručnu raspravu;
  2. Nacrt  zakona  objavljen  je  na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske www.narodnaskupstinars.net;
  3. Stručna rasprava će se sprovesti  u roku od  60 dana;  
  4. Za organizovanje i sprovođenje stručne rasprave zadužuje se Odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku Narodne skupštine Republike Srpske, koji se istovremeno obavezuje da dostavi Narodnoj skupštini, uz prijedlog zakona, izvještaj o rezultatima stručne rasprave sa mišljenjima i prijedlozima iznesenim u istoj;
  5. Ovaj  zaključak  stupa  na  snagu  danom donošenja, a objaviće se u "Službenom  glasniku  Republike  Srpske" i na web-stranici Narodne skupštine Republike Srpske.

 

Broj: 02/1-021-1075/19                                                    PREDSJEDNIK

Datum: 31. oktobar  2019. godine                          NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                Nedeljko Čubrilović