Nacrt zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

Verzija za štampanjePDF верзија
Datum: 
03.03.2020

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  članova 204. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Devetoj redovnoj sjednici održanoj 3. marta 2020.  godine, donijela je sljedeći

Z A K LJ U Č A K

u vezi  sa Nacrtom zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske odlučila je da se Nacrt zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, uputi na stručnu raspravu;

 

  1. Nacrt zakona objavljen je na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske www.narodnaskupstinars.net;

 

  1. Stručna rasprava će se sprovesti  u roku od 60 dana;  

 

  1. Za organizovanje i sprovođenje stručne rasprave zadužuje se Zakonodavni odbor Narodne skupštine Republike Srpske koji se istovremeno obavezuje da dostavi Narodnoj skupštini, uz prijedlog zakona, izvještaj o rezultatima stručne rasprave sa mišljenjima i prijedlozima iznesenim u istoj;

 

  1. Ovaj  zaključak  stupa  na  snagu  danom donošenja, a objaviće se u "Službenom  glasniku  Republike  Srpske'' i na web-stranici Narodne skupštine Republike Srpske.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-240/20                                                                                                                                  PREDSJEDNIK

Datum: 3. mart 2020. godine                                                                                                                 NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                                                                                             Nedeljko Čubrilović