Zakon o izmjenamа i dopunama Zakona o privatizaciji državnih stanova

Verzija za štampanjePDF верзија
60/15
16.07.2015

Član 1.

            U Zakonu o privatizaciji državnih stanova („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/11 i 67/13), u članu 5. poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

            „(3) Zakupcem stana u državnoj svojini u smislu ovog zakona smatra se fizičko lice koje je pravo na zakup stana steklo prema odredbama ovog zakona.“

Član 2.

            U članu 14. poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

            „(3) Izuzetno od stava 1. ovog člana, lice koje je kao nosilac stanarskog prava otkupilo jedan stan u državnoj svojini, a u međuvremenu je postalo suvlasnik na idealnom dijelu stana čiji je preostali dio u državnoj svojini i koji koristi po osnovu zakupa, može otkupiti taj dio stana, ali bez prava na popuste predviđene odredbama ovog zakona.“

Član 3.

             Član 15. mijenja se i glasi:

            „Stanove u državnoj svojini koje su kao investitor izgradila ili po drugom osnovu stekla preduzeća koja su privatizovana ili koja su zbog stečaja, likvidacije ili iz drugih zakonom propisanih razloga prestala da postoje, kao i stanove nepoznatog prodavca, te stanove preduzeća, ustanova i drugih pravnih lica koja imaju sjedište van teritorije Republike Srpske, daje u otkup Republička direkcija za obnovu i izgradnju.“

Član 4.

            U članu 28. stav 3. mijenja se i glasi:

            „(3) Pravo na dodatno umanjenje otkupne cijene stana od 0,5% za svaki mjesec angažovanja imaju ostali borci utvrđeni u članu 2. stav 4. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 134/11, 9/12 i 40/12).“

Član 5.

            U članu 33. ispred riječi: „Kupac“ dodaje se broj: „1“ u obostranoj zagradi.

Poslije stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

            „(2) Kupcu stana u državnoj svojini koji je ugovorio plaćanje otkupne cijene stana u mjesečnim ratama, a koji tokom otplate kasni sa uplatom tri i više uzastopnih mjesečnih rata, obračun zateznih kamata za period kašnjenja vrši se na dospjele a neuplaćene mjesečne rate.“

Član 6.

            U članu 38. riječi: „30. juna 2015. godine“ zamjenjuju se riječima: „30. juna 2018. godine“.

Član 7.

            Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

Broj: 02/1-021-896 /15                                                                                    

Datum: 16. jul 2015. godine