Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim zadrugama

Verzija za štampanjePDF верзија
106/09
06.11.2009

Član 1.

U Zakonu o poljoprivrednim zadrugama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 73/08) poslije člana 2. dodaje se novi član 2a. koji glasi:

„Član 2a.

Zadruga je pravno lice i osniva se kao opšta i specijalizovana (ratarska, voćarska, vinogradarska, stočarska, pčelarska i druga)“.

Član 2.

U članu 12. stav 2. mijenja se i glasi:

„(2) Pod djelatnostima iz stava 1. ovog člana podrazumijeva se proizvodnja na gazdinstvima zadrugara, prerada, prodaja i prevoz vlastitim vozilima poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i drugih proizvoda zadruge i zadrugara, stručno-istraživačke usluge u oblasti razvoja poljoprivrede i sela, seoski turizam, snabdijevanje zadrugara i ostalih poljoprivrednih gazdinstva reprodukcionim materijalom, priplodnom stokom, energentima, sredstvima za proizvodnju i zaštitu poljoprivrednih proizvoda, dijelovima za poljoprivrednu mehanizaciju, te otkup poljoprivrednih i šumskih proizvoda, kao i plasman svih proizvoda koji su porijeklom sa imanja zadrugara ili su proizvedeni u domaćoj radinosti.“

Član 3.

U članu 17. u stavu 1. poslije riječi: „fizičko lice“, dodaju se riječi: „koje se bavi poljoprivrednom proizvodnjom i“.

Član 4.

U članu 23. poslije stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„(4) Ako zadrugar nema dospjelih obaveza prema zadruzi u momentu prestanka statusa zadrugara, ima pravo na isplatu svojih uloga i dobiti ostvarene poslovanjem zadruge, ali nema prava na imovinu zadruge.“

Član 5.

U članu 28. u stavu 3. poslije riječi: „pravilima“, stavlja se tačka, a ostali dio teksta briše se.

Član 6.

Član 48. mijenja se i glasi:

„Član 48.

(1) Nepokretnosti upisane u javnim evidencijama kao državna, odnosno društvena svojina s pravom korišćenja, upravljanja ili raspolaganja u korist zadruge, nakon stupanja na snagu ovog zakona upisaće se kao svojina jedinica lokalne samouprave (opština i grad) na čijoj teritoriji se te nepokretnosti nalaze.

(2) Upis nepokretnosti iz stava 1. ovog člana, po zahtjevu gradonačelnika grada, odnosno načelnika opštine, utvrđuje se rješenjem nadležne područne jedinice Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

(3) Zahtjevi za izdavanje rješenja iz stava 2. ovog člana uz koje se prilažu zemljišnoknjižni i katastarski podaci o nepokretnostima iz stava 1. ovog člana podnose se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(4) Protiv rješenja iz stava 2. ovog člana dopuštena je žalba Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove.“

Član 7.

Poslije člana 48. dodaje se novi član 48a. koji glasi:

„Član 48a.

(1) Jedinice lokalne samouprave će nepokretnosti iz člana 48. stav 1. Zakona ugovorom o zakupu davati na korišćenje zadrugama bez prava zadruga da iste daju u podzakup.

(2) Prioritet u zaključivanju ugovora o zakupu imaju zadruge koje su bile dosadašnji korisnici nekretnina, zavisno od njenog vremenskog korišćenja, broja zadrugara i drugih uslova.

(3) Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uz saglasnost Vlade Republike Srpske će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnik kojim se propisuju uslovi i način davanja u zakup zadrugama nepokretnosti iz člana 48. stav 1. Zakona.“

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Broj: 01- 1594/09

Datum: 06. novembar 2009. godine