Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o protivgradnoj zaštiti

Verzija za štampanjePDF верзија
110/08
05.11.2008

Član 1.

U Zakonu o protivgradnoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 39/03), u članu 2. poslije stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Svi operativni i istraživački programi modifikacije vremena koji se izvode na teritoriji Republike Srpske moraju biti odobreni i pod kontrolom Vlade Republike Srpske.“

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 2.

Član 4. mijenja se i glasi:

„Poslove protivgradne zaštite obavlja Javno preduzeće „Protivgradna preventiva Republike Srpske“ (u daljem tekstu: Preduzeće) koje će se organizovati kao društvo kapitala – jednočlano akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima i zakonom o preduzećima, odnosno privrednim društvima.

Odluku o promjeni oblika organizovanja Osnovnog javnog državnog preduzeća „Protivgradna zaštita Republike Srpske“ Gradiška u društvo kapitala – jednočlano akcionarsko društvo, donijeće Vlada Republike Srpske u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Član 3.

Poslije člana 4. dodaje se član 4a. koji glasi:

„Član 4a.

Imovina preduzeća u vlasništvu je Republike Srpske.

Do upisa u sudski registar preduzeće „Protivgradna zaštita Republike Srpske“ nastavlja poslovanje u dosadašnjem organizacionom obliku.“

Član 4.

Član 5. mijenja se i glasi:

„Metodologiju suzbijanja grada sprovodi organizovani sistem koji neposredno osniva, izgrađuje, oprema, upravlja i rukovodi Preduzeće iz člana 4. ovog zakona, a sistem sačinjavaju:

1. glavni operativni centar,

2. regionalni protivgradni centri,

3. informaciono-telekomunikaciona mreža i

4. mreža protivgradnih stanica.

Glavni operativni centar rukovodi, koordinira rad i obezbjeđuje uslove za rad ostalih dijelova sistema.

Regionalni protivgradni centri rukovode i odgovorni su za suzbijanje grada na povjerenoj teritoriji.

Informaciono-telekomunikaciona mreža obezbjeđuje prenos svih informacija, jedinstvenost i sinhronizaciju funkcionisanja sistema na cijeloj teritoriji.

Mreža protivgradnih stanica obezbjeđuje sigurno i pravilno lansiranje protivgradnih raketa, prikupljanje informacija o meteorološkim pojavama, drugih informacija bitnih za ocjenu efikasnosti rada i informacija o tehničkoj ispravnosti.“

Član 5.

U članu 9. u tački 2. riječi: „do kraja februara“ zamjenjuju se riječima: „najkasnije do 10. aprila.“

Član 6.

Član 13. mijenja se i glasi:

„Sistem protivgradne zaštite finansiraju:

1. Republika u skladu sa čl. 13, 21. i 25. Zakona o poljoprivredi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 70/06, 20/07 i 86/07),

2. jedinice lokalne samouprave u skladu sa članom 22. Zakona o poljoprivredi, nakon početka rada protivgradnih stanica na njihovom terenu,

3. pravna lica koja su vlasnici, korisnici ili uživaoci obradivih zemljišnih površina,

4. pravna lica čija je djelatnost osiguranje i reosiguranje imovine i lica i

5. fizička lica koja su vlasnici, korisnici ili uživaoci obradivih zemljišnih površina.“

Član 7.

Član 14. mijenja se i glasi:

„Visinu naknade za finansiranje sistema protivgradne zaštite za pravna i fizička lica iz člana 13. ovog zakona utvrđuje Vlada Republike Srpske.“

Član 8.

 U članu 15. poslije stava 1. dodaje se novi stav 2. koji  glasi:  

„Prihodi iz člana 6. st. 3, 4. i 5. ovog zakona predstavljaju javni prihod i koristiće se namjenski za protivgradnu preventivu, a ostatak prikupljenih prihoda koristiće se za izgradnju i proširenje sistema protivgradne zaštite.“

Član 9.

Poslije člana 18. dodaje se novi član 18a. koji glasi:

„Član 18a.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 12.000 KM, kazniće se za prekršaj Preduzeće, ako nefunkcioniše organizovani sistem ili pojedini dijelovi sistema iz člana 5. ovog zakona, prilikom suzbijanja grada.

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 1.200 KM i odgovorno lice u Preduzeću.“

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srnske“.

 

Broj: 01-1758 /08                                                                                 

Datum: 05. novembar 2008. godine