Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o vodama

Verzija za štampanjePDF верзија
92/09
24.09.2009

Član 1.

U Zakonu o vodama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 50/06), u članu 129. stav 3. mijenja se i glasi:

„(3) Ukoliko se u postupku donošenja vodopravnog akta, a posebno vodnih smjernica, utvrdi postojanje razloga iz kojih proizlazi da će objekat, instalacija ili predložena aktivnost koja se nalazi ili odvija na teritoriji Republike Srpske imati negativne uticaje na vodne resurse na teritoriji Federacije BiH, nadležni organ Republike, prije donošenja vodopravnog akta, pribaviće mišljenje nadležnog organa Federacije BiH.“

Član 2.

(1) Naziv člana 193. mijenja se i glasi: „Kamate na neblagovremene uplate i prinudna naplata“.

(2) U članu 193. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„(2) Za provođenje postupka prinudne naplate vodnih naknada nadležna je Poreska uprava.“

Član 3.

(1) U članu 210. u stavu 1. broj: „7.000“ zamjenjuje se brojem: „10.000“, a broj: „17.000“ zamjenjuje se brojem: „30.000“.

(2) U stavu 2. broj: „500“ zamjenjuje se brojem: „2.000“, a broj: „1.500“ zamjenjuje se brojem: „6.000“.

(3) U stavu 3. broj: „2.000“ zamjenjuje se brojem: „6.000“, a broj: „10.000“ zamjenjuje se brojem: „18.000“.

Član 4.

(1) U članu 211. u stavu 1. broj: „2.000“ zamjenjuje se brojem: „6.000“, a broj: „7.000“ zamjenjuje se brojem: „18.000“.

(2) U stavu 2. broj: „200“ zamjenjuje se brojem: „1.500“, a broj: „1.000“ zamjenjuje se brojem: „4.500“.

(3) U stavu 3. broj: „750“ zamjenjuje se brojem: „4.000“, a broj: „2.000“ zamjenjuje se brojem: „12.000“.

Član 5.

(1) U članu 212. u stavu 1. broj: „200“ zamjenjuje se brojem: „3.000“, a broj: „2.000“ zamjenjuje se brojem: „9.000“.

(2) U stavu 2. broj: „20“ zamjenjuje se brojem: „1.000“, a broj: „200“ zamjenjuje se brojem: „3.000“.

(3) U stavu 3. broj: „150“ zamjenjuje se brojem: „2.000“, a broj: „750“ zamjenjuje se brojem: „6.000“.

Član 6.

U članu 213. broj: „100“ zamjenjuje se brojem: „500“, a broj: „700“ zamjenjuje se brojem: „1.500“.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Broj: 01-1360/09

Datum: 24. septembar 2009. godine

Broj službenog glasnika: 92/09