Zakon o izmjenama Zakona o privrednim društvima

Verzija za štampanjePDF верзија
58/09
11.06.2009

Član 1.

1) U Zakonu o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08) u članu 230. u stavu 8. broj: „1“ zamjenjuje se brojem: „7“.

2) U stavu 9. broj: „2“ zamjenjuje se brojem: „8“.

Član 2.

U članu 446. riječi: „1. jula 2009. godine“ zamjenjuju se riječima: „1. januara 2010. godine“.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Broj: 01-961/09

Datum: 11. jun 2009. godine