Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju

Verzija za štampanjePDF верзија
44/ 15
21.05.2015

Član 1.

U Zakonu o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13), u članu 148. u stavu 1. riječi: „2014/2015. godine“ zamjenjuju se riječima: „2015/2016. godine“.

Član 2.

U članu 149. u stavu 2. riječi: „2015/2016. godine“ zamjenjuju se riječima: „2016/2017. godine“, a riječi: „30. septembra 2018. godine“ zamjenjuju se riječima: „30. septembra 2019. godine“.

Član 3.

Član 152. mijenja se i glasi:

„Student koji nije ostvario uslov za upis naredne godine studija iz člana 49. st. 5. i 6. ovog zakona ima pravo upisa naredne godine u akademskoj 2015/2016. godini sa pravom prenosa najviše 15 ECTS bodova, bez obzira na to koliko je predmeta iskazano brojem bodova koji se prenose ili sa pravom prenosa najviše dva predmeta, bez obzira na to sa koliko ECTS bodova su iskazani ti predmeti.“

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

Broj: 02/1-021-638/15                                                                             PREDSJEDNIK

Datum: 21. maj 2015. godine                                                            NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                          Nedeljko Čubrilović