Zakon o izmjeni Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti

Verzija za štampanjePDF верзија
121/12
13.12.2012

Član 1.

U Zakonu o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 117/11) u članu 57. u stavu 1. riječi: „u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona“ zamjenjuju se riječima: „do 31. decembra 2013. godine“.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Broj: 01-1920/12                                                        

Datum: 13. decembar 2012.  godine

 
Broj službenog glasnika: 121/ 12