Zaključci

Npr. 28.11.2021
Npr. 28.11.2021
Naziv Službeni glasnik Datum
Zaključci u vezi Pokretanjа inicijative za razgovor i dijalog između strana Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, kao i tri konstitutivna naroda Srba, Hrvata i Bošnjaka o mogućim rješenjima za Bosnu i Hercegovinu 13.05.2021
Zaključci u vezi Ocjene rada Visokog predstavnika, primjene Aneksa X Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini u periodu razgovora o imenovanju novog Visokog predstavnika 11.03.2021
Zaključak o usvajanju Informacije o primjeni Aneksa 10. Dejtonskog sporazuma 11.03.2021
Z A K LJ U Č C I u vezi sa podnošenjem izvještaja Visokog predstavnika o sprovođenju civilne implementacije mirovnog sporazuma u BiH za period 1995 - 2020. godine 17/21 17.02.2021
Z A K LJ U Č A K u vezi razmatranja Informacije u vezi sa zahtjevom za podnošenje izvještaja Visokog predstavnika o sprovođenju civilne implementacije mirovnog sporazuma u BiH za period 2009 - 2020. godine 17/21 17.02.2021
Z A K LJ U Č A K o usvajanju Programa poslova premjera i osnivanja katastra nepokretnosti za period 2021 - 2025. godine 17/21 17.02.2021
Z A K LJ U Č A K o usvajanju Izvještaja o privremenom odstupanju konsolidovanog budžetskog deficita od fiskalnih pravila 122/20 02.12.2020
Z A K LJ U Č A K o usvajanju Izvještaja Fiskalnog savjeta Republike Srpske o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2019. godinu 122/20 02.12.2020
Z A K LJ U Č A K o usvajanju Izvještaja Fiskalnog savjeta Republike Srpske o radu za period 1.1.2019. - 31.12.2019. godine 122/20 02.12.2020
Z A K Lj U Č A K o usvajanju Izvještaja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period 01.01.-31.12.2019. godine 100/20 13.10.2020

Pages