Zaključci

Npr. 15.08.2022
Npr. 15.08.2022
Naziv Službeni glasnik Datum
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i izvršenju Rebalansa Finansijskog plana – Budžeta JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 01.01. - 31.12.2020. godine 67/21 28.07.2021
Zаклјучак u vezi Nacrta zakona o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 64/21 15.07.2021
Zaključak o usvajanju Informacije o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2020. godine 46/21 31.05.2021
Z A K Lj U Č A K o usvajanju Izvještaja o realizaciji Dugoročnog programa razvoja osnovnih geoloških istraživanja Republike Srpske za period od 2018. do 2020. godine 41/21 18.05.2021
Z A K Lj U Č A K o usvajanju Godišnjeg izvještaja Ombudsmana za djecu za 2020. godinu 41/21 18.05.2021
Zaključci u vezi Pokretanjа inicijative za razgovor i dijalog između strana Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, kao i tri konstitutivna naroda Srba, Hrvata i Bošnjaka o mogućim rješenjima za Bosnu i Hercegovinu 13.05.2021
USAGLAŠENI ZAKLjUČCI KLUBOVA POSLANIKA U NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRPSKE POVODOM PISMA VISOKOG PREDSTAVNIKA U BOSNI I HERCEGOVINI OD 27.1.2021. GODINE 13.05.2021
Zaključci u vezi Ocjene rada Visokog predstavnika, primjene Aneksa X Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini u periodu razgovora o imenovanju novog Visokog predstavnika 11.03.2021
Zaključak o usvajanju Informacije o primjeni Aneksa 10. Dejtonskog sporazuma 11.03.2021
Z A K LJ U Č A K o usvajanju Programa poslova premjera i osnivanja katastra nepokretnosti za period 2021 - 2025. godine 17/21 17.02.2021

Pages