Zaključci

Npr. 22.01.2022
Npr. 22.01.2022
Naziv Službeni glasnik Datum
Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju Plana rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za period 01.01 – 31.12.2018. godine 88/19 10.10.2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja Agencije za osiguranje Republike Srpske o radu za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine 88/19 10.10.2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju Investiciono-razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka i fondova za 2018. godinu sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora 88/19 10.10.2019
Zaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Programa razvoja sporta Republike Srpske za 2018. godinu 88/19 10.10.2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017 – 2021. „Znanje za razvoj“, za period 01.10.2017 – 30.06.2019. godine 88/19 10.10.2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske o radu za 2018. godinu 88/19 10.10.2019
Z a k lj u č a k o usvajanju Izvještaja Agencije za osiguranje Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine 88/19 10.10.2019
Zaključak u vezi Odluke o potvrđivanju Izjave člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, po kojoj je Zaključak o prihvatanju Zvaničnog stava Bosne i Hercegovine u vezi sa nastavkom izgradnje mosta Komarna – Pelješac od strane Republike 61/19 18.07.2019
Zaključci u vezi Odluke o potvrđivanju Izjave člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, po kojoj je Zaključak o prihvatanju Zvaničnog stava Bosne i Hercegovine u vezi sa nastavkom izgradnje mosta Komarna – Pelješac od strane Republike 61/19 18.07.2019
Zaključak o usvajanju Konsolidovanog izvještaja o investiranju javnih sredstava za period 01.01-31.12.2018. godine 60/19 04.07.2019

Pages