Z A K LJ U Č C I u vezi sa podnošenjem izvještaja Visokog predstavnika o sprovođenju civilne implementacije mirovnog sporazuma u BiH za period 1995 - 2020. godine

Verzija za štampanjePDF верзија
17/21
17.02.2021

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i čl. 177. stav 2. i 182. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) Narodna skupština Republike Srpske, na Četrnaestoj redovnoj sjednici održanoj 17. februara 2021. godine, donijela je sljedeće

 

 

ZAKLjUČKE

U VEZI SA PODNOŠENjEM IZVJEŠTAJA VISOKOG PREDSTAVNIKA

 O SPROVOĐENjU CIVILNE IMPLEMENTACIJE MIROVNOG SPORAZUMA

U BiH ZA PERIOD 1995 – 2020 GODINE

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Informaciju u vezi sa zahtjevom za podnošenje izvještaja Visokog predstavnika o sprovođenju civilne implementacije mirovnog sporazuma u BiH za period 1995 – 2020 godine.
  2. Članom 2. tačka 1. stav f Aneksa X Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH je propisano da će Visoki predstavnik vezano za zadatke koji su navedeni u sporazumu izvještavati periodično o napretku u sprovođenju mirovnog sporazuma (vezano za sporazum) Ujedinjenje narode, Evropsku uniju, SAD, Rusku Federaciju i druge zainteresovane vlade, strane i organizacije.
  3. Narodna skupština Republike Srpske traži od Visokog predstavnika u BiH da sačini Izvještaj o radu za period 1995 – 2020 godina, i da u roku od 90 dana dostavi Narodnoj skupštini Republike Srpske na razmatranje.
  4. Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

Broj: 02/1-021-151/21                                                                                                         PREDSJEDNIK

Datum: 17. februar 2021. godine                                                                                    NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                                        Nedeljko Čubrilović