Z A K LJ U Č A K o usvajanju Programa poslova premjera i osnivanja katastra nepokretnosti za period 2021 - 2025. godine

Verzija za štampanjePDF верзија
17/21
17.02.2021

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, člana 5. stav 2. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12, 110/16 i 62/18) i čl. 177. stav 2. i 182. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) Narodna skupština Republike Srpske, na Četrnaestoj redovnoj sjednici održanoj 17. februara 2021. godine, donijela je sljedeći

 

 

Z A K Lj U Č A K

o usvajanju Programa poslova premjera i osnivanja katastra nepokretnosti za period 2021 – 2025. godine

 

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Program poslova premjera i osnivanja katastra nepokretnosti za period 2021 – 2025. godine.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-150/21                                                                                                            PREDSJEDNIK

Datum: 17. februar 2021. godine                                                                                       NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                                           Nedeljko Čubrilović