Zaključak nakon razmatranja Prijedloga zakona o poljoprivrednom zemljištu broj 01-43/04

Verzija za štampanjePDF верзија
14/04
22.01.2004

Zaključak nakon razmatranja Prijedloga zakona o poljoprivrednom zemljištu broj 01-43/04

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 161. i 166. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 50/01), a nakon razmatranja Prijedloga zakona o poljoprivrednom zemljištu, Narodna skupština Republike Srpske na Trinaestoj sjednici, održanoj 22. januara 2004. godine, donijela je sljedeći

ZAKLJUČAK

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da kroz izmjene i dopune Zakona o komasaciji riješi pitanje principa podjele komasacione mase, utvrdi propise o izvođenju komasacija, pri čemu posebno treba voditi računa o područjima gdje je komasacija ranije započeta, odnosno da se komasacija može okončati poslije konačnosti, a ne pravosnažnosti rješenja za sve učesnike na komasacionom području.
  2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske".