Zaključak o upućivanju najavnu raspravu Nacrta amandmana na Ustav Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
04.03.2004

Zaključak o upućivanju najavnu raspravu Nacrta amandmana na Ustav Republike Srpske

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. i člana 133. Ustava Republike Srpske i člana 161., 166., 219. i 220. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 50/01), nakon razmatranja teksta Nacrta amandmana na Ustav Republike Srpske, Narodna skupština Republike Srpske na Četrnaestoj sjednici održanoj 04. marta 2004. godine donijela je sljedeći

ZAKLJUČAK

  1. Narodna skupština Republike Srpske utvrdila je Nacrt amandmana na Ustav Republike Srpske i odlučila da isti uputi na javnu raspravu;
  2. Nacrt amandmana objaviće se u dnevnom listu "Glas Srpske";
  3. Javna rasprava će se sprovesti u roku od tri sedmice od dana objavljivanja ovog zaključka.
  4. Za organizovanje i sprovođenje javne rasprave zadužuje se Vlada Republike Srpske i Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske.
  5. Mišljenja, prijedlozi i sugestije iz javne rasprave dostaviće se Odboru za ustavna pitanja.
  6. Odbor za ustavna pitanja razmotriće sve prispjele prijedloge, mišljenja i sugestije iz javne rasprave i nakon toga utvrdiće prijedlog amandmana na Ustav Republike Srpske.
  7. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske".