Zaključak o usvajanju Informacije o zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske usvojenim 10. decembra 2021. godine

Verzija za štampanjePDF верзија
05.05.2023

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 182. st. 1. i 2. i člana 239. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) Narodna skupština Republike Srpske, na Šestoj posebnoj sjednici, održanoj 26. aprila 2023. godine, donijela je

         

 

 

Z A K LJ U Č A K

o usvajanju Informacije o zaključcima Narodne skupštine

Republike Srpske usvojenim 10. decembra 2021. godine

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske  usvaja Informaciju o zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske usvojenim 10. decembra 2021. godine.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana donošenja.

 

 

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-465/23                                                               PREDSJEDNIK

Datum: 26. april 2023. godine                                           NARODNE SKUPŠTINE

                                           

Dr Nenad Stevandić