ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU I REZULTATIMA RADA SA FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJEM AGENCIJE ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE ZA PERIOD 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022. GODINE

Verzija za štampanjePDF верзија
69/23
02.08.2023

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 182. st. 1. i 2. i člana 239. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), u vezi sa članom 39. stav 1. Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/13 i 4/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Četvrtoj redovnoj sjednici, održanoj 20. jula 2023. godine, donijela je

 

 

ZAKLJUČAK

O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU I REZULTATIMA RADA SA FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJEM AGENCIJE ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE ZA PERIOD

 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022. GODINE

 

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za period 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022.   godine.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-820/23                                                      PREDSJEDNIK

Datum: 20. jul 2023. godine                                      NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                              Dr Nenad Stevandić