Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskog izvještaja za 2020. godinu Komisije za koncesije Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
67/21
28.07.2021

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i čl. 177. stav 2., 182. st. 1. i 2. i 239. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/20) Narodna skupština Republike Srpske, na Sedamnaestoj redovnoj sjednici održanoj 7. jula 2021. godine, donijela je sljedeći

 

 

 

Z A K Lj U Č A K

o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskog izvještaja za 2020. godinu Komisije za koncesije Republike Srpske

 

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2020. godinu Komisije za koncesije Republike Srpske.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-529/21                                                     PREDSJEDNIK

Datum: 7. jul 2021. godine                                      NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                       Nedeljko Čubrilović