Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske 01.01.2018. – 31.12.2018. i Izvještaja o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2018. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
88/19
10.10.2019

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, čl. 182, 187. st. 1. i 2. i 254. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Šestoj redovnoj sjednici održanoj 10. oktobra 2019. godine, donijela je sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

o usvajanju Izvještaja o stanju u bankarskom sistemu

Republike Srpske 01.01.2018. – 31.12.2018. i

Izvještaja o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2018. godinu

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske 01.01.2018. – 31.12.2018. i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2018. godinu.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

 

Broj: 02/1-021-982/19                                                  PREDSJEDNIK

Datum: 10. oktobar 2019. godine                           NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                      Nedeljko Čubrilović