Zaključci nakon razmatranja Informacije o stanju u oblasti visokog obrazovanja

Verzija za štampanjePDF верзија
12/04
23.01.2004

Zaključci nakon razmatranja Informacije o stanju u oblasti visokog obrazovanja

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 161. i 166. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 50/01), a nakon razmatranja Informacije o stanju u oblasti visokog obrazovanja, Narodna skupština Republike Srpske na Trinaestoj sjednici, održanoj 23. januara 2004. godine, donijela je sljedeće

ZAKLJUČKE

  1. Prihvata se Informacija Vlade Republike Srpske o stanju u oblasti visokog obrazovanja;
  2. Narodna skupština Republike Srpske se opredjeljuje za reformu visokog obrazovanja u smislu poboljšanja uslova i kvaliteta nastave, kao i pojačan rad prosvjetnih inspektora na kontroli odredaba Zakona o osnivanju i radu privatnih viših škola i fakulteta, u skladu sa deklaracijama i drugim dokumentima. Zadužuje se Vlada Republike Srpske kao i Ministarstvo prosvjete da ubrza aktivnosti koje su usmjerene na reformu sistema visokog obrazovanja, kao i podizanje kvaliteta nastavnog procesa na fakultetima i višim školama u Republici Srpskoj;
  3. Narodna skupština Republike Srpske zahtijeva od Vlade Republike Srpske i Ministarstva prosvjete da u što kraćem roku ubrza aktivnosti na pripremi zakonskog regulisanja u visokom obrazovanju u Republici Srpskoj, te u roku od 30 dana inicira, od strane Univerziteta, izradu strategije razvoja i predloži konkretne mjere za prevazilaženje postojećeg stanja u visokom obrazovanju i o tome izvjesti Narodnu skupštinu Republike Srpske;
  4. Zadužuje se Vlada Republike Srpske da utvrdi kao osnov za racionalno visoko obrazovanje, potrebe Republike Srpske i privrede Republike Srpske, broj i strukturu visokoškolskih kadrova, te da se na tome bazira državno visoko obrazovanje, te tako prilagodi srednjoročnim planovima razvoja;
  5. Narodna skupština Republike Srpske traži od Vlade Republike Srpske da se u organizaciji Ministarstva prosvjete do 31. marta 2004. godine, organizuje okrugli sto na temu ''Rasprava o Prijedlogu okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini'', na koji bi bili pozvani:
  6. Komisija Republike Srpske koja je radila na izradi i usaglašavanju Prijedloga Okvirnog zakona, rektori, predstavnici fakulteta, predstavnici studenata, međunarodni predstavnici koji koordiniraju rad na reformi visokog obrazovanja, zainteresovane nevladine organizacije, kao i poslanici iz Republike Srpske u Predstavničkom domu i Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.
  7. Narodna skupština Republike Srpske traži da se nakon provedene rasprave na okruglom stolu pripremi i da mišljenje o Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini prije nego što uđe u proceduru u Predstavnički dom i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH;
  8. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Broj službenog glasnika: 12/04