Zaključci nakon razmatranja Izvještaja o radu Agencije za bankarstvo za period od 1.januara do 30.juna 2003. godine

Verzija za štampanjePDF верзија
12/04
23.01.2004

Zaključci nakon razmatranja Izvještaja o radu Agencije za bankarstvo za period od 1.januara do 30.juna 2003. godine

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 161. i 166. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 50/01), a nakon razmatranja Izvještaja o radu Agencije za bankarstvo za period od 01.01.-30.06.2003. godine, Narodna skupština Republike Srpske na Trinaestoj sjednici, održanoj 23. januara 2004. godine, donijela je sljedeće

ZAKLjUČKE

  1. Narodna skupština Republike Srpske konstatuje da je u prvoj polovini 2003. godine došlo do blagog poboljšanja poslovanja banaka u Republici Srpskoj, a naročito kod pokazatelja bilansne aktive, novčanih sredstava i depozita. Negativne tendencije zabilježene su kod profitabilnosti, nedovoljni su plasmani posebno u privredi i znatan dio sredstava je neplasiran.
  2. Narodna skupština Republike Srpske posebno upozorava na visoki nivo bankarskih kamata u Republici Srpskoj, koje privreda na ovakvom nivou razvijenosti ne može da podnese. To se posebno odnosi na kamate mikrokreditnih organizacija koje imaju negativan uticaj na visinu kamata kod banaka. Zbog toga je potrebna jača kontrola rada mikrokreditnih organizacija od strane Ministarstva finansija u Vladi Republike Srpske.
  3. Narodna skupština Republike Srpske ocjenjuje da se bankarski sistem u Republici Srpskoj mnogo brže razvija od ukupnog privrednog sektora, odnosno da banke pružaju nedovoljnu podršku privrednoj ekspanziji i ostvarivanju mjera ekonomske politike. Da bi se stanje popravilo Vlada Republike Srpske i nadležne institucije trebaju preduzimati i sljedeće mjere:
  4. Povećanje cenzusa, osiguranja depozita i rezervi banaka čime će se smanjiti broj banaka u Republici Srpskoj.
  5. Uspostave centralnog registra i žiro-računa čime će se onemogućiti nezakonito poslovanje privrednih subjekata i plaćanje stvorenih obaveza.
  6. Narodna skupština Republike Srpske smatra da se kod vođenja računa javnih prihoda mora obezbijediti slobodna konkurencija među bankama, poštovanje Zakona o javnim nabavkama i mišljenje Agencije za bankarstvo kao stručne institucije i supervizora banaka u Republici Srpskoj. U tom smislu Ministarstvo finansija treba omogućiti svim bankama koje imaju kadrovske i tehničke mogućnosti da vode račune javnih prihoda za svoje klijente, čime će se onemogućiti monopolski položaj banaka;
  7. U što kraćem roku moraju se završiti stečajni postupci kod četiri banke u Republici Srpskoj;
  8. Izvršiti reviziju privatizacije bankarskog sektora i predprivatizacionog stanja u bankama, a iz procesa privatizacije banaka isključiti sve vraćene kredite koji su prije privatizacije bili isknjiženi iz bilansa banke;
  9. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da sačini program mjera, koji se odnosi na novi investicioni ciklus u proizvodnji, uz mogućnost formiranja vladinog fonda ili posebne banke Republike Srpske za stimulisanje proizvodnje i izvoza uz povoljne kredite i subvencije.
  10. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Broj službenog glasnika: 12/04