Zaključci nakon razmatranja Nacrta zakona o zaštiti civilnih žrtava rata

Verzija za štampanjePDF верзија
50/05
17.05.2005

Zaključci nakon razmatranja Nacrta zakona o zaštiti civilnih žrtava rata

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 174, 179, 199, 200. i 201. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 22/05), a nakon razmatranja Nacrta zakona o zaštiti civilnih žrtava rata, Narodna skupština Republike Srpske na Dvadesetsedmoj sjednici održanoj 17. maja 2005. godine, donijela je sljedeći

 

ZAKLJUČAK

  1. Narodna skupština Republike Srpske odlučila je da se Nacrt zakona o zaštiti civilnih žrtava rata, uputi na javnu raspravu, jer se navedenim Nacrtom zakona uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane i o kojima je neophodno da se najšire konsultuju zainteresovani organi i organizacije, naučne i stručne institucije;
  1. Nacrt zakona objaviće se u dnevnom listu "Glas Srpske";
  1. Javna rasprava će se sprovesti u roku od mjesec dana;
  1. Za organizovanje i sprovođenje javne rasprave zadužuje se Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite koje se istovremeno obavezuje da o sprovedenoj javnoj raspravi obavijesti Narodnu skupštinu Republike Srpske;
  1. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Broj: 01- 315 /05

Datum: 17. maj 2005. godine

Broj službenog glasnika: 50/05