Zaključci o pokretanju inicijative za izbor delegata iz Republike Srpske u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Verzija za štampanjePDF верзија
107/18
19.11.2018

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  čl. 182., 187. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11 i 34/17), a nakon razmatranja inicijative za izbor delegata iz Republike Srpske u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Narodna skupština Republike Srpske na Prvoj sjednici, održanoj 19. novembra 2018. godine, donijela je sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

o pokretanju inicijative za izbor delegata iz Republike Srpske u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

 

  1. Zadužuju se političke stranke ili svaki poslanik u Narodnoj  skupštini Republike Srpske da, do 28. novembra 2018. godine, do 15,00 časova, predlože jednog ili više kandidata na liste za izbor srpskih delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

 

  1. Zadužuje se Komisija za izbor i imenovanje Narodne skupštine Republike Srpske da, predložene liste kandidata srpskih delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, u što kraćem roku, proslijedi Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine na postupak potvrđivanja i ovjere.

 

  1. Zadužuje se Komisija za izbor i imenovanje Narodne skupštine Republike Srpske da, nakon potvrđivanja i ovjere listā kandidata od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, u što kraćem roku, pripremi proceduru za izbor srpskih delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

 

  1. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Republike Srpske“.''

 

 

Broj: 02/1-021- 1084 /18                                                       PREDSJEDNIK

Datum: 19. novembar 2018. godine                      NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                  Nedeljko Čubrilović