Zaključci o razmatranju pitanja reforme carina i poreskog sistema , a u vezi s tim i Prijedloga zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini

Verzija za štampanjePDF верзија
30.10.2003

Zaključci o razmatranju pitanja reforme carina i poreskog sistema , a u vezi s tim i Prijedloga zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, a u vezi sa članom III tačka 5/a i člana IV tačka 4/e Ustava Bosne i Hercegovine i člana 161. i 166. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 50/01), Narodna skupština Republike Srpske na Desetoj sjednici, održanoj 30. oktobra 2003. godine, razmatrajući pitanje reforme carina i poreskog sistema, a u vezi s tim i Prijedlog zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, donijela je sljedeće

ZAKLJUČKE

  1. Narodna skupština Republike Srpske je saglasna da se nadležnost iz oblasti indirektnog oporezivanja u okviru sistema poreske politike (član 68. stav 3. tačka 7. Ustava Republike Srpske) prenese na Parlamentarnu skupštinu BiH kako bi se omogućilo razmatranje i usvajanje Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH.
  2. Narodna skupština Republike Srpske, saglasno stavu 1. ovog zaključka, daje mogućnost Vladi Republike Srpske da potpiše sa Vladom Federacije BiH odgovarajući sporazum radi realizacije odredbi pomenutog zakona u skladu sa ovlašćenjima koja joj daje član 4. tačka 4. pod (e)Ustava BiH.
  3. Narodna skupština Republike Srpske prosleđuje izvode iz zapisnika o toku rasprave o reformi carina i poreskog sistema, vođenoj na ovoj sjednici Narodne skupštine, radi informisanja poslanika iz Republike Srpske u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
  4. Narodna skupština Republike Srpske ponavlja svoje opredjeljenje da se i kroz podršku donošenju ovog zakona dā doprinos bržem napredovanju BiH i njenih entiteta u procesu stabilizacije i pridruživanju EU.
  5. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine da ovoj Skupštini predloži u najkraćem vremenu adekvatnu formu, odnosno mogući način prenošenja ustavnih ovlaštenja, jer će se ovo pitanje u formalno pravnom smislu postavljati i u drugim slučajevima evetualnog prenosa nadležnosti ili dijela nadležnosti u drugim oblastima.
  6. Ovi Zaključci stupaju na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske".