Zaključci o razmatranju Usmene informacije ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske o aktivnostima SIPE u opštini Novi Grad i zaključcima Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
11/16
10.12.2015

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  članova 182., 187. stav 1. i 2. i 254. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11),  Narodna skupština Republike Srpske na Trinaestoj posebnoj sjednici, održanoj 10. decembra 2015. godine, donijela je sljedeće 

Z A K LJ U Č K E

o razmatranju Usmene informacije ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske o aktivnostima SIPE u opštini Novi Grad i zaključcima Vlade Republike Srpske

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske  podržava zaključke Vlade Republike Srpske broj:04/1-012-2-2755/15 od 10.12.2015. godine.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske obavezuje Vladu Republike Srpske da odmah sprovede  zaključke Vlade Republike Srpske.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske traži od predstavnika  Republike Srpske u institucijama BiH da bez odlaganja  reaguju na adekvatan  način  povodom najnovijih dešavanja u Novom Gradu. 

 

  1. Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

         

Broj: 02/1-021-1577/15                                                                                                Po ovlaštenju

Datum: 10. decembar 2015. godine                                                         Predsjednika Narodne skupštine

                                                                                                                                        Nenad Stevandić