Zaključci o razmatranju Usmene informacije ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske o aktivnostima SIPE u opštini Novi Grad i zaključcima Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
21/16
10.12.2015

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  članova 182., 187. stav 1. i 2. i 254. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11),  Narodna skupština Republike Srpske na Trinaestoj posebnoj sjednici, održanoj 10. decembra 2015. godine, donijela je sljedeće 

 

Z A K LJ U Č K E

o razmatranju Usmene informacije ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske o aktivnostima SIPE u opštini Novi Grad i zaključcima Vlade Republike Srpske

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske potvrđuje da je današnjom akcijom Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) u Novom Gradu, a koja se odnosi na nenajavljeni pretres objekata policijske stanice i lokalne samouprave (opštine),  došlo do teškog kršenja Ustava Republike Srpske i Ustava BiH i zakonā Republike Srpske, te nepotrebnog ugrožavanja integriteta Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i uznemiravanja građana i javnosti u cjelini.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske daje potpunu podršku zaključcima Vlade Republike Srpske u vezi sa njenom ocjenom o neustavnom i nezakonitom postupanju SIPE na području opštine Novi Grad.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske ocjenjuje  da je osnovni uslov za dalju saradnju organa i institucija BiH i Republike Srpske provođenje ustavnih nadležnosti i međusobna koordinacija organa i inistitucija nadležnih za obezbjeđivanje i provođenje vladavine prava, ustavnosti i zakonitosti.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske poziva predstavnike Republike Srpske u organima i institucijama na nivou BiH da odmah spriječe dalje donošenje bilo kojih odluka kojima se ugrožava ustavni integritet, identitet i subjektivitet Republike Srpske, kao državotvorne jedinice BiH.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske zahtijeva od organa i institucija Republike Srpske da u slučaju kršenja ustavnih nadležnosti Republike Srpske od strane organa i institucija BiH odmah preduzmu sve mjere i aktivnosti u okviru ustavnih i zakonskih prava i odgovornosti Republike Srpske.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske poziva građane, javna glasila i ukupnu javnost da obezbijede mirno i uzdržano ponašanje i pruže podršku svim mjerama i aktivnostima koje će donijeti organi i institucije Republike Srpske povodom događaja u opštini Novi Grad.

 

  1. Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

         

Broj: 02/1-021-1578/15                                                                                     Po ovlaštenju

Datum: 10. decembar 2015. godine                                             Predsjednika Narodne skupštine

                                                                                                                           Nenad Stevandić