Zaključci u vezi Izvještaja Odbora za bezbjednost i Odbora za boračko-invalidsku zaštitu o održanoj zajedničkoj tematskoj sjednici

Verzija za štampanjePDF верзија
32/15
17.04.2015

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  čl. 187. stav 1. i 2. i 254. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11), a nakon razmatranja Izvještaja Odbora za bezbjednost i Odbora za boračko - invalidsku zaštitu o održanoj zajedničkoj Tematskoj sjednici pod nazivom „Rad Tužilaštva i Suda Bosne i Hercegovine i drugih institucija po pitanju procesuiranja ratnih zločina“ , Narodna skupština Republike Srpske na Trećoj sjednici, održanoj 17.aprila 2015. godine, donijela je sljedeće

 

 

Z A K Lj U Č K E

 

 1. Narodna skupština Republike Srpske smatra da rad i djelovanje Suda i Tužilaštva BiH generišu međunacionalnu mržnju i netrepeljivost, te ne doprinose suživotu i pomirenju na prostoru Bosne i Hercegovine.
 2. Narodna skupština Republike Srpske ponovo izražava nezadovoljstvo radom Suda i Tužilaštva Bosne i Hercegovine, kao i radom Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine (SIPA), na slučajevima počinjenih ratnih zločina iz razloga što:
 • Tužilaštvo Bosne i Hercegovine do sada, i pored podnesenih izvještaja o počinjenom krivičnom djelu ratnog zločina, nije podiglo optužnice za mnogobrojne počinjene zločine nad srpskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini.
 • Tužilaštvo i Sud Bosne i Hercegovine imaju diskriminatorski odnos prema pripadnicima srpskog naroda koji je izražen i kroz kvalifikacije krivičnih djela, s obzirom na to da se samo pripadnici srpskog naroda optužuju i osuđuju za najteža krivična djela koja podrazumjevaju kolektivnu odgovornost, dok se Bošnjaci optužuju i osuđuju za lakša krivična djela koja podrazumjevaju individualnu odgovornost i izriču im se kazne u višestruko kraćem trajanju.
 • Tužilaštvo i Sud Bosne i Hercegovine i pored Odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu Maktouf i Damjanović protiv Bosne i Hercegovine, nastavljaju sa podizanjem i potvrđivanjem optužnica retroaktivno primjenjujući Krivični zakon Bosne i Hercegovine iz 2003. godine, čime narušavaju načelo zabrane retroaktivne primjene zakona, što predstavlja sastavni element principa vladavine prava u demokratskom društvu čiji je cilj da se obezbjedi pravna sigurnost i jednakost građana pred zakonom.
 • Sud Bosne i Hercegovine prilikom izricanja kazni po Krivičnom zakonu SFRJ izriče kao maksimalnu kaznu, kaznu zatvora od 20 godina koja je predviđena kao zamjena za smrtnu kaznu, iako je ista ukinuta, a  navedenim zakonom kao maksimalna kazna  predviđena  je kazna zatvora od 15 godina.
 • Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine prilikom provođenja istražnih radnji prekoračuju ovlašćenja načinom pozivanja, privođenja i  brutalnom upotrebom sile i vršenjem pritisaka na optužena lica i svjedoke po pitanju utvrđivanja činjenica i svjedočenja.
 1. Narodna skupština Republike Srpske zahtjeva od pravosudnih organa u Bosni i Hercegovini da se procesuiraju ratni zločini počinjeni nad srpskim stanovništvom od strane regularne vojske Hrvatske na prostorima Bosne i Hercegovine, te dosljednu primjenu Protokola o saradnji u progonu počinilaca krivičnih djela ratnog zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida, potpisanog između Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.
 2. Narodna skupština Republike Srpske traži od Visokog sudskog i tužilačkog savjeta da u roku od 60 dana dostavi Narodnoj skupštini Republike Srpske informaciju o realizaciji do sada usvojenih zaključaka od strane Narodne skupštine Republike Srpske.
 3. Narodna skupština Republike Srpske traži od Nadzornog tijela za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina da u roku od 60 dana podnese Izvještaj Narodnoj skupštini Republike Srpske o implementaciji Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.
 4. Narodna skupština Republike Srpske zahtjeva da Sud i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, kao i Ustavni sud Bosne i Hercegovine na bazi  Odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu Maktouf i Damjanović protiv Bosne i Hercegovine izvrši reviziju svih presuda donesenih retroaktivnom primjenom Zakona i da se prilikom  obnove postupka licu ukine mjera daljeg izdržavanja  kazne.
 5. Narodna skupština Republike Srpske traži od Ministarstva pravde Republike Srpske da po hitnom postupku  pokrene inicijativu za izmjene Krivičnog zakona Republike Srpske, Zakona o izvršenju krivičnih sankcija Republike Srpske i Pravilnika o  kriterijumima za upućivanje na izdržavanje kazne zatvora koje se odnose na sljedeće:
 • Krivični zakon Republike Srpske i Zakon o izvršenju krivičnih sankcija Republike Srpske u dijelu kojim se propisuje pitanje uslovnog otpusta, kako bi se osuđena lica za krivična djela ratnog zločina nakon 2/3 izdržane kazne zatvora pustila na uslovni otpust, a u skladu sa praksom Međunarodnog krivičnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije.
 • Pravilnik o kriterijumima za upućivanje na izdržavanje kazne zatvora u dijelu kojim se propisuje upućivanje osuđenih lica na izdržavanje kazne zatvora, na način da se lica upućuju u kazneno-popravnu ustanovu bližu mjestu prebivališta, u skladu sa Evropskim zatvorskim pravilima.
 1. Narodna skupština Republike Srpske zahtijeva od srpskih predstavnika u nadležnim  zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine da odmah pokrenu inicijativu za izmjenu Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera i Zakona o sudu Bosne i Hercegovine po hitnom postupku,  koje se odnose na sljedeće:
 • Krivični zakon Bosne i Hercegovine i Zakon Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera u dijelu kojim se propisuje pitanje uslovnog otpusta, kako bi se osuđena lica za krivična djela ratnog zločina nakon 2/3 izdržane kazne zatvora pustila na uslovni otpust, a u skaldu sa praksom Međunarodnog krivičnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije.
 • Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi na ponavljanje postupka u korist osuđenog, na način da ako je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ili Evropski sud za ljudska prava, odlučujući o pojedinačnim predmetima, ustanovio da je došlo do pogrešne primjene materijalnog prava povodom osnovnih instituta krivičnog prava koja su ugrozila zagarantovana ljudska prava: pravo na ponavljanje postupka imaju i druga osuđena lica kojima je na isti način presuđeno pogrešnom primjenom materijalnog prava (bez obzira da li su ranije podnosili zahtjev za ponavljanje postupka ili apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine).
 • Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi na prenošenje i preuzimanje vođenja krivičnog postupka u predmetima ratnog zločina od strane Suda Bosne i Hercegovine, kako bi se spriječile zloupotrebe postojećih odredaba zakona.
 • Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi na ulaganje prigovora na tužilačku odluku, na način da se propišu rokovi za rješavanje po prigovoru na odluku postupajućeg tužioca.
 • Zakon o sudu Bosne i Hercegovine na način da se briše član 7. stav 2. kako bi se razgraničila nadležnost između Suda Bosne i Hercegovine i entitetskog pravosuđa i spriječile zloupotrebe i neosnovano preuzimanje predmeta iz nadležnosti entitetskog pravosuđa.
 1. Narodna skupština Republike Srpske traži od Ministarstva pravde Republike Srpske da se preko kazneno-popravnih ustanova u Republici Srpskoj licima koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora, obezbijedi provođenje svih zagarantovanih prava iz oblasti zdravstvene zaštite, a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima kojima se reguliše ova oblast.
 2. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da pruži finansijsku podršku „Fondaciji pomoć“ pri Boračkoj organizaciji Republike Srpske, kako bi Boračka organizacija Republike Srpske, Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u skladu sa svojim nadležnostima, mogli pružiti stručnu, tehničku i finansijsku pomoć licima optuženim za ratne zločine i njihovim porodicama.
 3. Narodna skupština Republike Srpske podržava rad i zahtijeva jedinstven stav po pitanju daljeg rada institucija Republike Srpske na istraživanju počinjenih ratnih zločina  i traženju nestalih lica u periodu od 1991. do 1995. godine.
 4. Narodna skupština Republike Srpske će najkasnije u roku od 6 mjeseci  izvršiti analizu realizacije usvojenih zaključaka i u slučaju  izostanka realizacije istih preduzeti sve neophodne mjere za zaštitu prava svojih građana.
 5. Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

 

 

 

 

Broj:02/1-021- 462 /15                                                                PREDSJEDNIK

Datum: 17. april 2015. godine                                              NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                           Nedeljko Čubrilović