Zaključci u vezi Izvještaja Odbora za bezbjednost o održanom Okruglom stolu na temu ''Zaštita i spasavanje ljudi i materijalnih dobara u vanrednim situacijama – mjesto i uloga civilne zaštite''

Verzija za štampanjePDF верзија
32/16
06.04.2016

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  čl. 182., 187. stav 1. i 2. i 254. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11),  Narodna skupština Republike Srpske na Desetoj sjednici, održanoj 6. aprila  2016. godine, donijela je sljedeće 

 

Z A K LJ U Č  K E

u vezi Izvještaja Odbora za bezbjednost o održanom Okruglom stolu na temu ''Zaštita i spasavanje ljudi i materijalnih dobara u vanrednim situacijama – mjesto i uloga civilne zaštite''

 

 1. Narodna skupština Republike Srpske smatra da trenutno stanje organizacije, finansiranja, opremljenosti, stručnosti, obučenosti i angažovanja snaga civilne zaštite i iskustva iz elementarnih nepogoda u Republici Srpskoj,  ukazuju na propuste i slabosti sistema zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara u vanrednim situacijama.
 2. Narodna skupština Republike Srpske traži od Vlade Republike Srpske da nakon provedene analize stanja u oblasti zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara u vanrednim situacijama, uočenih propusta i slabosti u primjeni važećeg Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama pripremi i u parlamentranu proceuduru uputi  prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama i drugih zakona kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti republičkih organa i institucija, organa lokalne samouprave, privrednih društava  i pravnih lica, udruženja građana, naučnih, sportskih, humanitarnih i drugih organizacija, medija i građana, kao i podzakonskih akata kojima se uređuje zaštita i spasavanje i funkcionisanje sistema civilne zaštite u Republici Srpske.
 3. Narodna skupština Republike Srpske predlaže da se Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske organizuje kao samostalna, stručna upravna organizacija, sa jasno definisanim obavezama i nadležnostima, direktno orgovorna Vladi Republike Srpske.
 4. Narodna skupština Republike Srpske  predlaže da se izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama preciznije utvrde obaveze i nadležnosti svih organa, institucija i subjekata u zaštiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara u vanrednim situacijama, a posebno na visinu sredstava iz budžeta opština, gradova i Republike Srpske  za finansiranje civilne zaštite, planiranje, opremanje, obučavanje, mobilizaciju i obavještavanje, inspekcijski nadzor,  osposobljavanje za preventivno, operativno i sanaciono djelovanje snaga civilne zaštite u opštinama, gradovima i Republici  Srpskoj.
 1. Narodna skupština Republike   Srpske traži da se  izradi projekat sistema veza zaštite i spasavanja, centara za osmatranje, obavještavanje  i uzbunjivanje i uspostavu sistema operativnog broja 112.
 2. Narodna skupština Republike Srpske smatra da je neophodno na nivou Republike Srpske formirati centar za obuku i intervencije i mješovite specijalizovane jedinice za zaštitu i spasavanje sa visina, nad i pod vodom, iz ruševina i druge specijalizovane jedinice, a na na nivou gradova i opština obezbjediti finasijska sredstva iz budžeta za opremanje i obučavanje snaga civilne zaštite, kao i formiranje snaga civilne zaštite aktivne rezerve na svim nivoima.
 3. Narodna skupština Republike Srpske smatra da je izmjenama zakona neophodno precizno definisati stručni i inspekcijski nadzor nad primjenom zakona  u oblasti zaštite i spasavanja, a koja se odnose na republičke i lokalne organe i institucije u sistemu zaštite i spasavanja u Republici Srpskoj.
 4. Narodna skupština Republike Srpske traži da se jasno definiše obaveza i nadležnost JP ''Robne rezerve Republike Srpske'',  transport, preuzimanje i skladištenje humanitarne pomoći, angažovanje radne snage i materijalno-tehničkih sredstava u  vanrednim situacijama.
 5. Narodna skupština Republike Srpske smatra da je neophodno  brzo i efikasno rješavati  zahtjeve upućene Oružanim snagama BiH za angažovanje ljudstva i materijalno-tehničkih sredstava, pojednostavljenjem složenih i sporih procedura za odobravanje saglasnosti za upotrebu.
 6. Narodna skupština Republike Srpske  smatra da je neophodno definisati mehanizme vezano za efikasno prihvatanje međunarodne stručne i tehničke pomoći i angažovanje međunarodnih specijalizovanih spasilačkih jedinica i timova.
 7. Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Broj: 02/1-021-393/16                                                                      PREDSJEDNIK

Datum: 6. april 2016. godine                                                   NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                 Nedeljko Čubrilović