Zaključci u vezi stanja o isporuci kiseonika Javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj

Verzija za štampanjePDF верзија
21.10.2021

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i čl. 177. stav 2. i 182. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/20), Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset drugoj posebnoj sjednici održanoj 20. oktobra 2021. godine, donijela je sljedeće

           

 

Z A K Lj U Č K E

u vezi stanja o isporuci kiseonika Javnim zdravstvenim

ustanovama u Republici Srpskoj

 

a) Informacija o problemima isporuke kiseonika odgovarajuće kvalitete i koncentracije propisane za lijek Javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj za vrijeme vanredne situacije izazvane virusom korona SARS-CoV-2;

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske, polazeći od činjenice da su zaštita stanovništva od zaraznih bolesti i zdravstvena djelatnost od opšteg interesa za Republiku Srpsku, a uzimajući u obzir zahtjeve javnih zdravstvenih ustanova za obezbjeđivanje kiseonika za liječenje pacijenata, zaključuje  da je i pored svih napora koji se ulažu za prevazilaženje administrativnih problema u snabdijevanju kiseonikom zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj, evidentno da je snabdjevanje kiseonikom za vrijeme trajanja vanredne situacije izazvane pandemijom virusa SARS-Co2 dovedeno u pitanje, a što ugrožava život i zdravlje građana Republike Srpske.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske zaključuje da institucije u BiH, a prevashodno Ministarstvo civilnih poslova BiH i Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, treba u fokus rada da stave život i zdravlje pacijenata i aktivno učestvuju u iznalaženju rješenja i prevazilaženju nastalih problema u vezi sa snabdijevanjem kiseonikom javnih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske zaključuje  da je na osnovu izvršene analize kiseonika, koji se primjenjuje u zdravstvenim ustanovama, potvrđeno da se u Republici Srpskoj koristi kiseonik odgovarajućeg kvaliteta i koncentracije propisane za lijek u skladu sa standardom i Evropskom farmakopejom, shodno čemu se potvrđuje da su pacijenti u Republici Srpskoj liječeni na ispravan način kiseonikom od proglašenja vanredne situacije izazvane pandemijom virusa SARS-Co2 i apeluje na građane i pacijente da ne podliježu strahu i panici.

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske imajući u vidu da ne postoji konsenzus na nivou BiH za rješavanje pitanja kontinuiranog snabdijevanja medicinskim kiseonikom zdravstvenih ustanova, zaključuje da se  ovo pitanje u Republici Srpskoj treba  riješiti po uzoru na Republiku Srbiju, na način kako je to propisano Zaključkom Vlade Republike Srbije, 05 broj:53-5635/2020, od 10. jula. 2020. godine.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske  zaključuje da je u cilju obezbjeđivanja  kontinuiteta snabdijevanja kiseonikom odgovarajućeg kvaliteta i koncentracije propisane za lijek zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj, i potrebom za  rješavanja administrativnih procedura u vezi sa proizvodnjom i prometom na veliko lijekova, te uzimajući u obzir izvještaje o ispitivanju kiseonika uzorkovanog iz zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj izdatih od strane akreditovane laboratorije, potrebno privremeno nastaviti snabdjevanje kiseonikom odgovarajućeg kvaliteta i koncentracije propisane za lijek, koju zdravstene ustanove i dobavljači već primjenjuju.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da aktom iz svoje nadležnosti propiše  mjere kojim se obezbeđuje snabdjevanje zdravstvenih ustanova kiseonikom odgovarajućeg kvaliteta i koncentracije propisane za lijek, a čiju ispravnost kontrolišu akreditovane laboratorije.

 

  1. Ovi zaključci stupaju  na snagu danom donošenja.

 

 

 

     Broj: 02/1-021-824/21                                                                         PREDSJEDNIK

     Datum: 20. oktobar 2021. godine                                                NARODNE SKUPŠTINE

 

Nedeljko Čubrilović