Zaljučak u vezi sa Zakonom o stečaju

Verzija za štampanjePDF верзија
14/16
11.02.2016

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  članova 182., 187. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11),  Narodna skupština Republike Srpske na Devetoj sjednici, održanoj 11. februara 2016. godine, donijela je sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K

 u vezi Zakona o stečaju

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da nakon isteka jedne godine od stupanja na snagu Zakona o stečaju pripremi informaciju o efektima njegovog provođenja u praksi i istovrmeno ukoliko to bude potrebno, predloži njegove izmjene.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-132/16                                                         PREDSJEDNIK

Datum: 11. februar  2016. godine                                 NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                        Nedeljko Čubrilović