Etički odbor

Verzija za štampanjePDF верзија

Rad odbora određen je sljedećim članovima Kodeksa ponašanja narodnih poslanika u  Narodnoj skupštini Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'',  87/17):

Član 13.

(1) Za sprovođenje i praćenje primjene ovog kodeksa i izricanje mjera iz člana 19. nadležan je Etički odbor.

(2) Etički odbor je nezavisno tijelo koje prati poštovanje odredbi, pokreće postupak i izriče mjere u skladu sa Kodeksom i Poslovnikom.

(3) Etički odbor se sastoji od pet članova koji se biraju iz reda narodnih poslanika.

(4) U sastav Etičkog odbora ulaze: tri predstavnika vladajućih stranaka i dva predstavnika opozicije. Predsjednik Etičkog odbora se bira iz reda članova,  svakih šest mjeseci, naizmjenično iz vladajućih stranaka i opozicije. 

(5) Kolegijum Narodne skupštine predlaže sastav Etičkog odbora Narodnoj skupštini  na usvajanje.

Član 14.

(1) Prijavu o povredi  Kodeksa može podnijeti svaki narodni poslanik u roku od 30 dana od učinjene povrede Kodeksa.

(2) Etički odbor iz stava 1. ovog člana donijeće odluku o povredi Kodeksa sa obrazloženjem.   

(3) Narodni poslanik na izrečene mjere može uložiti žalbu Kolegijumu   Narodne skupštine koji donosi konačnu odluku.  

Član 15.

(1) Postupak se provodi povodom prijave o učinjenoj povredi Kodeksa, koja mora sadržavati ime i prezime podnosioca prijave, adresu i svojeručni potpis.

(2) Prijava se podnosi u pisanoj formi sa obrazloženjem kojim se ukazuje na povredu Kodeksa.

(3) Nakon sprovedenog postupka, ukoliko se utvrdi postojanje povrede odredaba Kodeksa, izriče se propisana mjera.

(4) Anonimna prijava će se smatrati neurednom.

(5) Ukoliko Etički odbor zaključi da prijava nije potpuna ili dovoljno razumljiva može tražiti od podnosioca prijave dodatne informacije prije pokretanja postupka.

(6) Neuredne, neblagovremene i nepotpune prijave biće odbačene.

(7) Ukoliko se iz navoda u prijavi utvrdi da nema dokaza o povredi odredaba Kodeksa, prijava se odbija kao neosnovana i o tome se obavještava podnosilac  prijave, pisanim putem.

Član 16.

(1) U postupku se mora održati rasprava na kojoj narodni poslanik, protiv koga je podnesena prijava, ima pravo da se izjasni o navedenim činjenicama i okolnostima koje su navedene u prijavi.

(2) Na raspravu se mogu pozvati i svjedoci, u interesu utvrđivanja činjeničnog stanja.

(3) Ukoliko se utvrdi da nema osnova za dalje postupanje, obustaviće se postupak za utvrđivanje odgovornosti poslanika, protiv koga je podnesena prijava.

(4) U slučaju da se nakon podnošenja prijave o povredi Kodeksa pokrene postupak o istoj stvari prema propisima koji se odnose na sprečavanje sukoba interesa, na borbu  protiv korupcije ili se pokrene krivični postupak, postupak se obustavlja do okončanja navedenih postupaka.

Član 17.

(1) Etički odbor je obavezan da odluči u roku od 30 dana od dana podnošenja prijave.

(2) Protiv odluke, kojom je izrečena mjera o povredi Kodeksa, narodni poslanik može uložiti žalbu Kolegijumu Narodne skupštine u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

(3) Rok za odlučivanje po žalbi je 30 dana od dana podnošenja žalbe Kolegijumu Narodne skupštine.

(4) Odluka Kolegijuma Narodne skupštine  po žalbi je konačna.  

Član 18.

Pokretanje postupka zbog povrede Kodeksa, zastarijeva u roku od tri mjeseca, od dana kada je povreda učinjena.

Član 19.

Etički odbor najmanje jednom godišnje podnosi Narodnoj skupštini  izvještaj o svom radu.

Član 20.

Odredbe  Poslovnika koje se odnose na rad radnih tijela, shodno se primjenjuju na rad Etičkog odbora.

Član 21.

Etički odbor prati primjenu ovog kodeksa i o istom, po potrebi,  obavještava Narodnu skupštinu.

Članovi odbora:

  • Sonja Karadžić Jovičević, predsjednik
  • Ranka Perić Romić, član
  • Dragan Galić, član
  • Andrea Dorić, član
  • Spomenko Stojanović, član

Kontakt: