Odbor za lokalnu samoupravu

Rad odbora određen je sljedećim članovima Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske:

Član 96.

Odbor za lokalnu samoupravu ima devet članova: predsjednika, zamjenika predsjednika i sedam članova. Predsjednik, zamjenik predsjednika i šest članova biraju se iz reda narodnih poslanika, a jednog člana bira Narodna skupština na prijedlog Saveza opština i gradova Republike Srpske.

 

Član 97.

Odbor za lokalnu samoupravu razmatra pitanja u oblastima u kojima Narodna skupština donosi zakone i druge opšte akte, a koji se odnose na:

 • teritorijalnu organizaciju Republike i lokalnu samoupravu,
 • imovinsko-pravne i obligacione odnose,
 • finansiranje jedinica lokalne samouprave i
 • uticaj i posljedice akata koji su predloženi za razmatranje u Narodnoj skupštini na položaj i funkcionisanje jedinica lokalne samouprave.

 

Članovi odbora:

 • Bobana Ćibić, predsjednik
 • Tomica Stojanović, zamjenik predsjednika
 • Borivoj Obradović, član
 • Damjan Škipina, član
 • Aleksandar Krsmanović, član
 • Darko Berjan, član
 • Nebojša Drinić, član
 • Suzana Gašić, član
 • Miroslav Bojić, spoljni član

Kontakt: