Odbor za lokalnu samoupravu

Rad odbora određen je sljedećim članovima Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske:

Član 94.

Od­bor za lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu ima de­vet čla­no­va: pred­sjed­ni­ka, za­mje­ni­ka pred­sjed­ni­ka i se­dam čla­no­va. Pred­sjed­nik, za­mje­nik pred­sjed­ni­ka i šest čla­no­va bi­ra­ju se iz re­da na­rod­nih po­sla­ni­ka, a jed­nog čla­na bi­ra Na­rod­na skup­šti­na na pri­je­dlog Sa­ve­za op­šti­na i gra­do­va Re­pu­bli­ke Srp­ske.

Član 95.

Od­bor za lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu raz­ma­tra pi­ta­nja u obla­sti­ma u ko­ji­ma Na­rod­na skup­šti­na do­no­si za­ko­ne i dru­ge op­šte ak­te, a ko­ji se od­no­se na:

 • te­ri­to­ri­jal­nu or­ga­ni­za­ci­ju Re­pu­bli­ke i lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu;
 • imo­vin­sko-prav­ne i obli­ga­ci­o­ne od­no­se;
 • fi­nan­si­ra­nje je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i
 • uti­caj i po­slje­di­ce aka­ta ko­ji su pred­lo­že­ni za razma­tra­nje u Na­rod­noj skup­šti­ni na po­lo­žaj i funk­ci­o­ni­sa­nje je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve.

Članovi odbora:

 • Bobana Ćibić, predsjednik
 • Mladen Ilić, član
 • Damjan Škipina, član
 • Aleksandar Krsmanović, član
 • Želimir Nešković, član
 • Darko Berjan, član
 • Nebojša Drinić, član
 • Suzana Gašić, član

Kontakt: