Izvestaji Odbora u vezi sa Cetrnaestom redovnom sjednicom