Odbor za reviziju

Rad odbora određen je sljedećim članovima Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske:

Član 67.

Od­bor za re­vi­zi­ju ima de­vet čla­no­va: pred­sjed­ni­ka, za­mje­ni­ka pred­sjed­ni­ka i se­dam čla­no­va ko­ji se bi­ra­ju iz re­da na­rod­nih po­sla­ni­ka u Na­rod­noj skup­šti­ni.

Član 68.

Od­bor za re­vi­zi­ju:

 • raz­ma­tra iz­vje­šta­je po oba­vlje­nim re­vi­zi­ja­ma Glav­ne slu­žbe za re­vi­zi­ju bu­džet­skih i dru­gih prav­nih li­ca;
 • raz­ma­tra go­di­šnje pla­no­ve za re­vi­zi­ju Glav­ne slu­žbe za re­vi­zi­ju;
 • da­je ini­ci­ja­ti­vu za pro­fe­si­o­nal­nu ocje­nu ra­da Glav­ne slu­žbe za re­vi­zi­ju sva­ke če­ti­ri go­di­ne;
 • raz­ma­tra iz­vje­štaj slu­žbe ko­ja je vr­ši­la pro­fe­si­o­nal­nu ocje­nu ra­da Glav­ne slu­žbe za re­vi­zi­ju;
 • po potre­bi zah­ti­je­va od Glav­ne slu­žbe za re­vi­zi­ju da iz­vr­ši po­seb­ne re­vi­zi­je;
 • odre­đu­je pla­tu i na­kna­de glav­nog re­vi­zo­ra i za­mje­ni­ka glav­nog re­vi­zo­ra;
 • da­je pri­je­dlo­ge Na­rod­noj skup­šti­ni o sma­nje­nju bu­dže­ta bu­džet­skih ko­ri­sni­ka, na osno­vu na­la­za i pre­po­ru­ka iz iz­vje­šta­ja o re­vi­zi­ji;
 • usva­ja go­di­šnji bu­džet­ski za­htjev Glav­ne slu­žbe za re­vi­zi­ju;
 • upu­ću­je Na­rod­noj skup­šti­ni na raz­ma­tra­nje sve ne­ga­tiv­ne iz­vje­šta­je Glav­ne slu­žbe za re­vi­zi­ju i
 • raz­ma­tra i dru­ga pi­ta­nja iz nad­le­žno­sti Na­rod­ne skup­šti­ne, kad to tra­ži Na­rod­na skup­šti­na.

Članovi odbora:

 • Mirjana Orašanin, predsjednik
 • Biljana Petković, član
 • Srđan Mazalica, član
 • Strahinja Bašević, član
 • Srđan Todorović, član
 • Nebojša Vukanović, član
 • Dragan Galić, član
 • Saša Grbić, član
 • Predrag Nešić, član

Kontakt: