Odbor za zaštitu životne sredine

Rad odbora određen je sljedećim članovima Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske:

Član 74.

Od­bor za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne ima de­vet čla­no­va: pred­sjed­ni­ka, za­mje­ni­ka pred­sjed­ni­ka i se­dam čla­no­va, ko­ji se bi­ra­ju iz re­da na­rod­nih po­sla­ni­ka u Na­rod­noj skup­šti­ni.

Član 75.

Od­bor za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne raz­ma­tra pi­ta­nja iz nad­le­žno­sti Na­rod­ne skup­šti­ne ko­ja se od­no­se na:

 • oblast za­šti­te i una­pre­đe­nja ži­vot­ne sre­di­ne,
 • oču­va­nje, raz­voj i ra­ci­o­nal­no ko­ri­šće­nje pri­rod­nih re­sur­sa,
 • pi­ta­nja iz obla­sti po­ljo­pri­vre­de i po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta, za­dru­gar­stva i se­la, šu­me i šum­skog ze­mlji­šta, vo­de i vo­do­to­ke, ener­ge­ti­ku, di­vljač i ri­be, rud­no bla­go i dru­ga pri­rod­na bo­gat­stva,
 • spre­ča­va­nja i ot­kla­nja­nja za­ga­đi­va­nja pri­rod­nih re­sur­sa, kao i dru­ge na­či­ne i iz­vo­re ugro­ža­va­nja ži­vot­ne sre­di­ne.

Članovi odbora:

 • Maksim Skoko, predsjednik
 • Nina Bukejlović, član
 • Boris Pašalić, član
 • Denis Pijetlović, član
 • Nataša Radulović, član
 • Tamara Evđić, član
 • Milanko Mihajilica, član
 • Siniša Mijatović, član
 • Ramiz Salkić, član

Kontakt: