Оdbоr zа zаštitu prаvа izbјеglicа, rаsеljеnih licа i pоvrаtniка

Rad odbora određen je sljedećim članovima Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske:

Član 84.

Od­bor za za­šti­tu pra­va iz­bje­gli­ca, ra­se­lje­nih li­ca i po­vrat­ni­ka ima se­dam čla­no­va: pred­sjed­ni­ka, za­mje­ni­ka pred­sjed­ni­ka i pet čla­no­va, ko­ji se bi­ra­ju iz re­da na­rod­nih po­sla­ni­ka u Na­rod­noj skup­šti­ni.

Član 85.

Od­bor za za­šti­tu pra­va iz­bje­gli­ca, ra­se­lje­nih li­ca i po­vrat­ni­ka:

  • ostva­ru­je kon­tro­lu za­ko­ni­to­sti ra­da or­ga­na i in­sti­tu­ci­ja ko­ji u dje­lo­kru­gu svog ra­da oba­vlja­ju po­slo­ve od zna­ča­ja za ostva­ri­va­nje pra­va iz­bje­gli­ca, ra­se­lje­nih li­ca i po­vrat­ni­ka;
  • oba­vje­šta­va Na­rod­nu skup­šti­nu o sta­nju i uoče­nim pro­ble­mi­ma u obla­sti ostva­ri­va­nja pra­va iz­bje­gla, ra­se­lje­nih li­ca i po­vrat­ni­ka.

Članovi odbora:

  • Srđan Todorović, predsjednik
  • Ranka Perić Romić, član
  • Aleksandra Stupar Radić, član
  • Denis Pijetlović, član
  • Dragomir Vasić, član
  • Milan Savanović, član
  • Mirsad Duratović, član

Kontakt: