НNarodni poslanik Nebojša Vukanović Ministarstvu energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika SDS, postavio je na Devetoj sjednici održanoj 3. marta 2020. godine

 

POSLANIČKO PITANJE

                                                                                                                                                                 

MINISTARSTVU ENERGETIKE I RUDARSTVA

 

Šta se događa sa koncesionom naknadom i ugovorom o gasifikaciji Banja Luke?

            Vlada RS donijela je prije 8 godina odluku o davanju koncesije za izgradnju sistema za autonomno snabdijevanje gasom na teritoriji Banja Luke sa društvom „Teplogazservis projekt servis“ iz Moskve na 30 godina, vrijedan 162 miliona KM.

Šta je do sada urađeno?

 

ODGOVOR:

Broj: 05.02/011-79-1/20

Datum: 7.4.2020. godine

 

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

                                                                                                                     

Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika SDS, postavio je na Devetoj sjednici Narodne skupštine, održanoj 3. marta 2020. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

 

„Šta se događa sa koncesionom naknadom i ugovorom o gasifikaciji Banje Luke?

Vlada RS donijela je prije 8 godina odluku o davanju koncesije za izgradnju sistema za autonomno snabdijeanje gasom na teritoriji Banje Luke sa društvom „Teplogazservis projekt servis“ iz Moskve na 30 godina, vrijedan 162 miliona KM. Šta je do sada urađeno?“

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi sa čl. 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći:

 

O D G O V O R

 

 • Rješenjem Vlade  Republike Srpske broj 04/1-012-2-2012/12 od 16.8.2012. godine  privrednom društvu OOO „TEPLOGAZSERVISPROEKT OVERSIZ“ dodijeljena je koncesija za izgradnju, korišćenje i održavanje sistema za autonomno snabdijevanje tečnim naftnim gasom/TNG-om na teritoriji grada Banja Luka. Koncesija je data na period od 30 godina.

Ugovor o koncesiji za izgradnju, korišćenje i održavanje sistema za autonomno snabdijevanje TNG-om na teritoriji grada Banja Luka broj 05.01/31-1095/12 zaključen je dana 19.9.2012.godine. Naknadno je izvršen prenos prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji na novoosnovano koncesiono preduzeće „Gazservis RS“ d.o.o. Banja Luka.

U skladu sa propisima i ugovornim obavezama određena je i uplaćena jednokratna koncesiona naknada u ukupnom iznosu od 190.000,00 KM. Visina koncesione naknade za pravo korišćenja predmeta koncesije određena je u iznosu od 3,1% od ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem navedene djelatnosti.

 

 • Ugovor o koncesiji je na zahtjev koncesionara tri puta aneksiran.

 

 • Aneksom I Ugovora (saglasnost Vlade - Rješenje broj 04/1-012-2-2667/12, od 14.11.2012.godine) izmijenjen je osnovni ugovor u dijelu koji se odnosi na način dostavljanja bankarske garancije za dobro izvršenje posla pa je tako propisano da koncesionar koncedentu preda bankarsku garanciju u roku od 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora, na iznos od 5% procijenjene vrijednosti svake faze investicije, dinamikom koja je data u Aneksu ugovora

 

 • Aneksom II Ugovora (saglasnost Vlade - Rješenje broj 04/01-012-2-2430/13, od  8.11.2013.godine) izmijenjen je osnovni ugovor u dijelu koji se odnosi na produženje pripremnog perioda sa 12 na 36 mjeseci, te u vezi s tim produžen je i rok dostavljanja bankarske garancije za isti period i izvršen je prenos prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji na novoosnovano koncesiono društvo „Gazservis RS" d.o.o. Banja Luka.

 

 • Aneksom III Ugovora (saglasnost Vlade - Rješenje broj 04/01-012-2-2965/15, od 25.12.2015.godine) izmijenjen je osnovni ugovor u dijelu koji se odnosi na produženje pripremnog perioda, i u vezi s tim produženje roka za dostavljanje bankarske garancije, do 31.12.2018.godine. 

 

 • Koncesionar se krajem februara 2020. godine obratio Ministarstvu energetike i rudarstva zahtjevom za novim aneksiranjem Ugovora o koncesiji. U zahtjevu je navedeno da trenutno nije u mogućnosti finalizirati projektnu dokumentaciju i sprovesti ostale predviđene aktivnosti, uzimajući u obzir da su se otvorile nove opcije oko priključenja na magistralni gasovod „Turski (Balkanski) tok" iz pravca Republike Srbije, te traži aneksiranje Ugovora o koncesiji u dijelu koji se odnosi na dužinu trajanja pripremnog perioda i u vezi s tim produženje roka dostavljanja bankarske garancije.

 

 • Koncesionar je do sada izradio sljedeće studije:
 • Prethodna studija o ekonomskoj opravdanosti (Feasibility study)-Realizacija projekta autonomne gasifikacije posebnih stambenih objekata sa LPG u Republici Srpskoj, BiH (Pilot projekat Banja Luka) sa 2 knjige priloga. Nosilac izrade: Institut za građevinarstvo Banja Luka, Poslovni centar Trebinje i
 • Studija ekonomske opravdanosti za dodjelu koncesije za izgradnju sistema za autonomno snabdijevanje tečnim naftnim gasom/TNG-om na teritoriji grada Banja Luka sa elementima zaštite životne sredine. Nosilac izrade: Projekt a.d. Banja Luka.

 

                                                                                                                                                           MINISTAR

        Dostavljeno:

                                                                                                                                                       Petar Đokić  

 1. naslovu,
 2. a/a.

 

 

 

03.03.2020

Ime poslanika:

Saziv: 
10