Klub poslanika PDP Komisiji za žalbe

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika PDP postavio je između dva nastavka Dvadeset treće sjednice, 2. marta 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

KOMISIJA ZA ŽALBE

  1. Zašto Republička komisija za sukob interesa kao prvostepeni organ ne želi da provede odluku Komisije za žalbe kao drugostepenog organa u predmetu čiju kompletnu dokumentaciju Vam dostavljam? (sukob interesa u slučaju odbornika SO-e Srbac Miloš Budić)
  2. Šta ćete kao nadležni drugostepeni organ u ovom slučaju učiniti da se zakon ispoštuje?

 

ODGOVOR (PREPIS):

Broj: 01-35-1/18

Dana, 15.03.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Vuka Karadžića 2

78 000 Banja Luka

N/r generalnog sekretara

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se.-

Veza: Vaš akt broj: 02/2-350-2/18 od 05.03.2018. godine

Poštovani,

Dana 06.03.2018. godine Komisiji za žalbe dostavili ste poslaničko pitanje Kluba poslanika PDP '' Zašto Republička komisija za sukob interesa kao prvostepeni organ ne želi da provede odluku Komisije za žalbe kao drugostepenog organa u predmetu Miloša Budića, odbornika Skupštine opštine Srbac i šta će kao nadležni drugostepeni organ u ovom slučaju učiniti da se ispoštuje zakon?''

Kao što znate, Komisiju za žalbe (drugostepeni organ) i Republičku komisiju za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (prvostepeni organ) izabrala je Narodna skupština Republike Srpske kao dva samostalna i nezavisna organa u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske.

Naime, drugostepeni organ, odnosno Komisija za žalbe nakon okončanog postupka u predsmetnoj stvari dostavila je Rješenje prvostepenom organu (Republičkoj komisiji za sprečavanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske) na dalji postupak. Odredbom člana 233. ZUP-a propisano je da: ''Organ koji je rešio upravnu stvar u drugom stepenu šalje, po pravilu, svoje rešenje sa spisima predmeta prvostepenom organu, koji je dužan da rešenje dostavi strankama u roku od osam dana od dana prijema spisa.''

Radi znanja Miloš Budić, odbornik Skupštine opštine Srbac je na konačno rješenje Komisije za želbe uložio tužbu Okružnom sudu u Banjoj Luci.

U predmetu Miloša Budića Komisija za žalbe je postupila u skladu sa važećim zakonskim propisima i datim joj ovlaštenjima.

Komisija za žalbe nije ovlašćena da vrši nadzor nad radom prvostepene Komisije.

S obzirom na činjenicu da je Komisija za žalbe postupila u skladu sa pozitivno-pravnim propisima koji utvrđuju njenu nadležnost, mišljenja smo da postavljeno pitanje treba da proslijedite i dobijete odgovor na Vaše postavljeno pitanje Republičkoj komisiji za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske.

S poštovanjem,

                                                                                     PREDSJEDNIK

                                                                            KOMISIJE ZA ŽALBE

                                                                         Biljana Vasić, dipl. pravnik

                                                                                  (POTPIS I PEČAT)

Dostavljeno:

  1. Naslovu,
  2. a/a

 

 

02.03.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9