Klub poslanika PDP Ministarstvu pravde, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika PDP postavio je između dvije sjednice, 11. septembra 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE                                                                                                              

                U upravnom sporu po Tužbi tužiteljice Golić Milene iz Han Pijeska Ul. Cara Dušana br. 28, protiv Rješenja broj: 21.04/951-2271/17 od 05.02.2018. godine, tužene Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, u predmetu izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanja prava na nepokretnostima, Okružni sud u Istočnom Sarajevu je donio Presudu broj: 14 0 U 003 598 18 U od 6.8.2018. godine.

                Presudom se Tužba uvažava i osporeni akti poništavaju.

                Takođe, obavezuje se tuženi da tužiteljici nadoknadi troškove spora u navedenom iznosu u roku od 30 dana od dana prijema Presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

                U navedenom roku Republička uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove to nije uradila, a istu presudu je zaprimila 8.8.2018. godine i nakon toga Republička uprava za geodetske ..... opet traži dostavu Presude Suda i dobija je opet 28.8.2018. godine.

                Nakon sevga ovoga Republička uprava do dana današnjeg nije ništa uradila.

Pitanje:

  • Zašto se ne sprovodi Presuda Okružnog suda u Istočnom Sarajevu broj: 14 0 U 003 598 18 U od 6.8.2018. godine?
  • Šta radi Republička geodetska uprava ..... u Republici Srpskoj i da li postoji ikakva mogućnost da se ovom neradu i neodgovornosti stane u kraj?

 

ODGOVOR:

Broj: 21.01/052-692/18

Datum: 22.10.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, d o s t a v lj a   s e

 Klub poslanika PDP, između dvije sjednice, 11. septembra 2018. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Zašto se ne sprovodi  Presuda Okružnog suda u Istočnom Sarajevu broj 14 0 U 003598 18 U od 06.08.2018 godine, i šta radi Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove i da li postoji ikakva mogućnost da se ovom neradu i neodgovornosti stane u kraj'“.

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sledeći

                                                                    O D G O V O R

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, postupajući u skladu sa Presudom Okružnog suda u Istočnom Sarajevu broj 14 0 U 003598 18 U od 06.08.2018 godine, donijela je Rješenje broj 21.04/951-2271/17 od 14.09.2018 godine, kojim se poništava Rješenje Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Područne jedinice Han Pijesak, broj: 21.49/951-4-2/13 od 14.12.2017  godine, i predmet vraća prvostepenom organu na ponovni postupak i odlučivanje. Postupajući u skladu sa predmetnom presudom ovaj organ je dopisom broj 21.04/951-2271/17 od 30.08.2018 godine, dostavio Presudu broj 14 0 U 003598 18 U, na izvršenje Ministarstvu finansija, Sektoru za pravne poslove, a o čemu je obavjestio advokata Todić Nadu, punomoćnika Golić Milene, dopisom broj  21.04/951-2271/17 od 30.08.2018 godine. Takođe, ova Uprava je dana 24.08.2018 godine, od Okružnog suda u Istočnom Sarajevu tražila dostavljanje dodatnog primjerka Presude broj 14 0 U 003598 18 U od 06.08.2018 godine, kako bi ista mogla biti dostavljena Ministarstvu finansija radi isplate dosuđenih troškova.

U vezi sa drugim pitanjem, a imajući u vidu prednje navedeno proizilazi da je ova Uprava postupila u skladu sa Presudom Okružnog suda u Istočnom Sarajevu.

  S poštovanjem,

 

Dostavljeno:                                                                                                                    D I R E K T O R

1. Naslov

2. Arhiva                                                                                                        Bosiljka Predragović, dipl. pravnik

                                                               

11.09.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9