Klub poslanika PDP Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika PDP postavio je na Dvanaestoj sjednici održanoj 17. maja 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

               Detaljno dostaviti:

  • Pod kojim uslovima (finansijskim i nefinansijskim) Miroslav Lazanski učestvuje u kreiranju programskog sadržaja?
  • Koliko mu je do danas ukupno isplaćeno (sve uplate, uključujući i putne troškove)?

ODGOVOR:

Broj: 13.05/011-1069/16

Datum: 31.05.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

               Na 12. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 17, 18. i 19. maja 2016. godine, Klub poslanika PDP-a, postavio je poslaničko pitanje koje glasi:

Pod kojim uslovima (finansijskim i nefinansijskim) Miroslav Lazanski učestvuje u kreiranju programskog sadržaja? Koliko mu je do danas ukupno isplaćeno (sve uplate, uključujući i putne troškove)“?

               U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći:

O D G O V O R

Na osnovu člana 8. Zakona o Radio-televiziji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 49/06, 73/08, 42/10 i 89/13) i člana 7. Statuta, JP Radio- televizija Republike Srpske je samostalna u obavljanju djelatnosti, ima uredničku nezavisnost i institucionalnu autonomiju, naročito u oblastima kao što su:

a) utvrđivanje programske šeme,

b) koncepcija i produkcija programa,

v) uređivanje i prezentacija vijesti i informativnog programa,

g)  upravljanje i raspolaganje imovinom,

d) zapošljavanje, prava i obaveze zaposlenih,

đ) uređivanje djelatnosti i unutrašnja organizacija,

e)  priprema i izvršenje budžeta,

ž) pregovori, pripreme i potpisivanje pravnih akata u vezi sa funkcionisanjem RTRS-a,

z)  predstavljanje u pravnim postupcima,

i) kupovina, iznajmljivanje, prodaja i korišćenje roba i usluga.

U informaciji koju smo zaprimili od Radio-televizije Republike Srpske, navodi se da je Miroslav Lazanski u JP Radio-televiziji Republike Srpske, angažovan po osnovu Autorskog ugovora, a vezano za pripremu, vođenje i realizovanje informativne emiisije, u kojoj se obrađuju aktuelne teme, pod nazivom „Lazanski – Direktno“.

Autorskim ugovorom, regulisana je i naknada koja pripada G-dinu Lazanskom, kao autoru emisije „Lazanski – Direktno“.

Autorska naknada po osnovu Autorskog ugovora, predstavlja lično primanje Autora, odnosno lični podatak, u tom smislu JP Radio-televizija Republike Srpske nije ovlaštena da trećoj strani otkrije lične podatke, a u skladu sa članom 17. Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH.

U dostavljenoj informaciji Radio-televizije Republike Srpske, posebno se naglašava da primanja G-dina Lazanskog, a po osnovu Autorskog ugovora, ne odstupaju od ostalih Autorskih ugovora, koje JP Radio-televizije Republike Srpske zaključuje sa autorima, a na realizaciji istih ili sličnih programskih sadržaja, te se kreće u visini redovnih isplata po tom osnovu u Radio-televiziji Republike Srpske.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                                                                    M I N I S T A R

                                                                                                                                                     Neđo Trninić

 

 

17.05.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9