Klub poslanika PDP Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, između dva nastavka Trinaeste sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

R E P U B L I K A    S R P S K A

   NARODNA SKUPŠTINA

Klub poslanika PDP postavio je između dva nastavka Trinaeste sjednice, 27. juna 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU

               Hemijska prerada kukuruza a.d. ''Draksenić'', Kozarska Dubica, u procesu proizvodnje stvara ogromne količine otpadnih voda koje se ispuštaju u otvoreni kanal. Obzirom da se radi o organskim materijama, iz ovog kanala koji prolazi kroz naseljena mjesta, širi se, posebno u ljetnim mjesecima, nesnosan smrad. Mještani trpe godinama, putnici koji prolaze magistralnim putem na dijelu Draksenić-Donja Gradina se osjećaju vrlo neprijatno, a oni koji ne znaju o čemu se radi, nose u svijet o nama vrlo ružnu sliku. Većinski vlasnik hemijske prerade kukuruza je Vlada Republike Srpske. U vezi s ovim problemom inspekcije su više puta vršile pregled, ali nikad ništa nije urađeno na otklanjanju uzroka. Ova tvornica upravo zbog ovog problema nikada nije dobila upotrebnu dozvolu.

               Da li će i šta resorna ministarstva i Vlada Republike Srpske preduzeti da se ovaj problem riješi?

DOPUNA ODGOVORU:

Broj: 15.04-011-283/16

Datum: 18.08.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Dopuna odgovora na poslaničko pitanje,

                     (Veza: Odgovor Ministarstva od 11.07.2016. godine)

               U skladu sa poslaničkim pitanjem Kluba poslanika PDP između dva nastavka 13. sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 27. juna 2016. godine i u skladu sa odgovorom Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju na postavljeno poslaničko pitanje u vezi uticaja na životnu sredinu od strane Hemijske prerade kukuruza a.d. Draksenić, u prilogu Vam dostavljamo akt Republičke uprave za ispekcijske poslove, kao dopunu odgovora na navedeno poslaničko pitanje.

               Akt Republičke uprave za inspekcijske poslove koji se dostavlja u prilogu je sačinjen radi utvrđivanja činjeničnog (trenutnog) stanja na lokaciji privrednog subjekta Hemijska prerada kukuruza a.d. Draksenić, Kozarska Dubica. Naime, uvažavajući predmetno poslaničko pitanje, dana 08.07.2016. godine zatraženo je postupanje iz nadležnosti Republičke vodne inspekcije i Republičke ekološke inspekcije, odnosno zatraženo je da se u što kraćem roku preduzmu aktivnosti iz resornih nadležnosti inspekcije radi utvrđivanja činjeničnog stanja, te obavještavanje ovog Ministarstva po izvršenim aktivnostima.

Prilog: Odgovor Republičke uprave za inspekcijske poslove broj: 24.060/9993-297-2/16.

                                                                                                                 MINISTAR

                                                                                                             Srebrenka Golić

Broj: 24.060/9993-297-2/16

Datum: 09.08. 2016. godine

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE,

GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU

Trg Republike Srpske 1, Banja Luka

n/r Svjetlana Radusin, pomoćnik ministra

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Poštovani,

U vezi sa Vašim aktom broj: 15.04-011-283/16 od 08.07.2016. godine, koji se odnosi na poslaničko pitanje Kluba poslanika PDP, a u vezi sa negativnim uticajem na životnu sredinu privrednog subjekta Hemijska prerada kukuruza a.d. Draksenić bb, Kozaraska Dubica, možemo konstatovati sljedeće.

Dana 13.05. i 16. 05.2016. godine, republički vodni inspektor Odjeljenja Prijedor je izvršio inespekcijsku kontrolu privrednog subjekta Hemijska prerada kukuruza a.d. Draksenić bb, Kozarska Dubica i Zapisnikom broj: 24.060/338-125-39-1/16 od 16.05.2016. godine konstatovao sledeće činjenično stanje.

Inspekcijskom kontrolom je utvrđeno da kontrolisani privredni subjekt posjeduje važeću vodnu dozvolu. Takođe je konstatovano da kontrolisani subjekt ne vrši tretman tehnoloških otpadnih voda iz razloga što je uređaj za tretman otpadnih voda u potpunosti devastiran, te je investiranje u postojeći uređaj ekvivalentno izgradnji novog uređaja.

Uvidom u laboratorijske nalaze uočena su odstupanja parametara i to:

  • VRK5,
  • NRK-dihromatski i
  • Ukupne suspendovane materije.

Kontrolom odvodnog kanala efluenta konstatovano je da se isti ne čisti dovoljno, što prouzrokuje sporiji protok efluenta, zagrijavanje istog i ubrzan proces raspadanja prisutne organske materije, a što ima za posljedicu širenje neprijatnog mirisa.

U razgovoru sa odgovornim licem, inspektoru je rečeno da privredni subjekt ne radi punim kapacitetom, odnosno da je proizvodnja dostigla 60-70% proizvodnje koju su imali u bivšoj Jugoslaviji.

Takođe je rečeno da bi bili najsrećniji da nemaju gubitaka u proizvodnji na supstanci koja nastaje meljavom zrna kukuruza, separacijom istog i njegovom daljom obradom, što zapravo uzrokuje povećanje pomenutih parametara u efluentu, a raspadanje organske materije dospjele u efluent, neprijatana miris.

Osim neprijatnog mirisa, suspendovana organska materija, koja se nalazi u efluentu, za koju apsolutno znamo porijeklo, nema štetnih posljedica po floru i faunu.

Kao dokaz, odgovorno lice je navelo da ribari najviše i najuspješnije pecaju na samom ispustu efluenta u recipijent vodotoka Save, što je više nego jasan dokaz da otpadne vode nisu toksične-štetne za floru i faunu.

Shodno gore navedenom, republički vodni inspektor je donio dvije upravne mjere i Rješenjem broj: 24.060/338-125-39-3/16 od 19.05.2016. godine naložio da se:

a) Izvrši ispitivanje otpadnih voda

b) Očisti kanal za otpadne vode.

Obavještenjem broj: 01-934/2016 od 18.07.2016. godine, pomenuti subjekt kontrole je obavijestio Inspektorat Republike Srpske da je u potpunosti izvršio naložene mjere, odnosno da je kanal za otpadne vode očišćen i da je 05/06.7.2016. godine uzet kontinualni-kompozitni 24 časovni uzorak otpadnih voda od strane ovlaštene institucije Instituta za javno zdravstvo Banja Luka.

Dana 05.08.2016. godine izvršena je kontrola izvršenja rješenja i zapisnikom broj: 24.060/338-125-39-5/16 konstatovano je da je kontrolisano akcionarsko društvo Hemijska prerada kukuruza a.d. Draksenić bb, Kozarska Dubica u cjelosti izvršilo naložene inspekcijske upravne mjere.

Rezultati analiza, koji su sastavni dio zapisnika o kontroli izvršenja rješenja, ukazuju da parametri:

  • VRK5,
  • NRK-dihromarski,
  • ukupne suspendovane materije i
  • ukupni azot,

odstupaju od referentnih vrijednosti, dok je rezultat toksikoloških ispitivanja uredan, kao i svih drugih analiziranih parametara.

Važećom vodnom dozvolom kontrolisani subjekt je obavezan napraviti Plan aktivnosti za izgradnju uređaja za tretman otpadnih voda kao i redovno održavanje odvodnog kanala efluenta. Ovo su samo jedni od uslova za produženje vodne dozvole.

Ispunjavanje navedenih, a i drugih uslova iz vodne dozvole, vodna inspekcija će pratiti kroz redovne kontrole, a po procjeni organizovaće se i vanredne inspekcijske kontrole.

Recipijent u koji se ispuštaju otpadne vode kontrolisanog subjekta je vodotok rijeke Save, a on je značajno veći u odnosu na efluent, te dolazi do gotovo potpunog razrjeđenja-pada koncentracije spornih parametara.

Ovom organu nisu poznate analize koje ukazuju na promjene koncentracija spornih parametara u vodotoku Save nizvodno od ispusta spronog efluenta.

Do današnjeg dana nismo dobili ni jednu pritužbu ili prijavu građana, udruženja ili drugih subjekata na negativne promjene kvaliteta vodotoka Save prouzrokovane navedenimefluentom.

S poštovanjem,

                                                                                 Pomoćnik direktora

                                                                   Glavni republički vodni inspektor

                                                                            Miroslav Tanasić

 

Dostavljeno:

-naslovu,

-evidenciji.

 

 

27.06.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9