Klub poslanika SDS Ministarstvu finansija

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS postavio je na Drugoj sjednici održanoj 30. januara 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

                Tražimo da nam dostavite podatak o ukupnim poreskim obavezama „Farmland“ d.o.o. Gradiška na dan 31.12.2018. godine, sa podacima o statusu tih obaveza, ukoliko postoje (zaključeni reprogram(i) tih obaveza sa podatkom o redovnosti uplata po reprogramu, blokadi računa od strane Poreske uprave ukoliko je blokada na snazi ili je bila na snazi u određenom vremenskom periodu od privatizacije do 31.12.2018. godine, sudski sporovi pokrenuti u cilju naplate tih obaveza ukoliko su pokrenuti i druge podatke koji se odnose na neizmirene poreske obaveze ovog subjekta ukoliko ih ima).

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-320-1/19

Datum: 01.03.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Klub poslanika SDS postavio je na Drugoj sjednici  Narodne skupštine Republike Srpske, sljedeće poslaničko pitanje:

Tražimo da nam dostavite podatak o ukupnim poreskim obavezama „Farmland“ d.o.o Gradiška na dan 31.12.2018. godine, sa podacima o statusu tih obaveza, ukoliko postoje (zaključeni reprogam(i) tih obaveza sa podatkom o redovnosti uplata po reprogramu, blokadi računa od strane Poreske uprave ukoliko je blokada na snazi ili je bila na snazi u određenom vremenskom periodu od privatizacije do 31.12.2018. godine, sudski sporovi pokrenuti u cilju naplate tih obaveza ukoliko su pokrenuti i druge podatke koji se odnose na neizmirene poreske obaveze ovog subjekta ukoliko ih ima)

U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Postavljeno pitanje je iz nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske od koje smo dobili sljedeći odgovor:

„Ukupan iznos dospjelih, a neizmirenih obaveza poreskog obveznika AD „Farmland ”, N.Topola na dan 31.12.2018. godine iznosi 4.467.376,69 KM.

Poreski obveznik AD Farmland je imao potpisan reprogram odobren od strane Ministarstva Finansija od januara 2013. godine na iznos od 4.752.239,54 KM za poreske obaveze sa anuitetnim kamatama. Kako poreski obveznik nije uredno izmirivao reprogramirane obaveze, reprogram je raskinut i Poreska uprava je u 2014. pokrenula postupak prinudne naplate.

Zadnja poreska kontrola, izvršena u 2017.godini, je obuhvatila period od 01.09.2012. godine do 01.09.2017. godine. Utvrđena je obaveza u iznosu od 573.901,63 KM, od čega glavni dug u iznosu od 460.572,32 KM i kamata u iznosu od 113.329,31 KM..

Poreski obveznik je uložio žalbu protiv Rješenja za plaćanje utvrđenih obaveza i drugostepeni organ odbija žalbu poreskog obveznika. Nakon rješenja drugostepenog organa, s obzirom da je rješenje postalo izvršno, pokrenut je postupak prinudne naplate.

Nakon odluke drugostepenog organa, poreski obveznik je po navedenom rješenju pokrenuo upravni spor.

Poreska uprava je primjenjujući postupak prinudne naplate izvršila blokadu žiro-računa kod poreskog dužnika, te je od relevantnih institucija tražila podatke o imovini dužnika. Dobijanjem podataka, a radi obezbjeđenja naplate, Poreska uprava je još 2016. godine donijela privremeni zaključak o obezbjeđenju radi obezbjeđenja izvršenja poreskih obaveza kojim se zabranjuje raspolaganje pokretnom i nepokretnom imovinom koja je u vlasništvu AD „Farmland” i navedeni zaključak je dostavljen Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove radi upisa zabilježbe u odgovarajuće registre nepokretnosti, kao i poreskom dužniku AD „Farmland”.

Takođe, Poreska uprava je po osnovu rješenja o prinudnoj naplati podnijela zahtjev za uspostavljanje zakonske hipoteke nad nepokretnom imovinom poreskog dužnika i ista je upisana u zemljišnim knjigama.

Prema informacijama koje je RUGIP u postupku do sada dostavio, na nepokretnostima poreskog dužnika AD „Farmland” već postoje upisane hipoteke banaka, a upis je izvršen prije Poreske uprave Republike Srpske. Naime, poreski obveznik je uredno izmirivao svoje poreske obaveze dok je obavljao svoju poslovnu djelatnost, ali je u navedenom periodu uzimao kredite kod poslovnih banaka, koje su po tom osnovu upisale hipoteke.“.

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                          MINISTAR

 

                                                                                                                                                                      Zora Vidović

 

 

 

                                                                                                                                                                   

 

 

 

30.01.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10