Klub poslanika SDS Ministarstvu pravde

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS postavio je na Šesnaestoj sjednici, održanoj 28. aprila 2021. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE, ministru Antonu Kasipoviću

               Ministar pravde, gospodin Kasipović je obaviješten o koordinisanoj podršci Okružnog privrednog suda u Banja Luci i Osnovnog suda u Gradišci kriminalnoj grupi u pljački imovine nekadašnjeg razvoja svinjogojstva u vrijednosti većoj od 23 miliona KM, u koju je uključen i osnivački ulog stranog ulagača od preko 5,5 miliona KM. Postavljam pitanje:

               Šta je Ministarstvo preuzelo kod VSTS i nadležnih institucija u sprečavanju ovakvih pojava, a u cilju afirmacije imovinske i pravne sigurnosti stranih ulagača?

               Uz podršku navedenih sudova u svinjogojskoj firmi „Top farm“ sačinjeni su lažni bilansi sa ciljem prikrivanja utajenih poreza i doprinosa o čemu su obaviješteni Ministarstvo unutrašnjih poslova i Poreska uprava RS.

               Šta su ministarstva preduzela, da li imaju namjeru sami ili pred nadležnim tužilaštvom pokrenuti krivične postupke utvrđivanja odgovornosti članova kriminalne grupe sa ciljem zaštite stranog ulagača i naplate utajenih poreza i doprinosa kojom se nanosi znatna šteta Budžetu Republike Srpske?

ODGOVOR:

Broj: 08.020/052-3413/21

Datum: 13.05.2021. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

                   Predmet:  Odgovor na poslaničko pitanje

                   Klub poslanika SDS, postavio je na Šesnaestoj sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj dana  28. aprila 2021.godine,  sljedeće poslaničko pitanje:

                   „Ministar pravde obaviješten je o koordinisanoj podršci Okružnog privrednog suda u Banja Luci i Osnovnog suda u Gradišci, kriminalnoj grupi u pljački imovine nekadašnjeg razvoja svinjogojstva u vrijednosti većoj od 23 miliona KM, u kojoj je uključen i osnivački ulog stranog ulagača preko 5,5 miliona KM. Postavljam pitanje:

                  Šta je ministarstvo preduzelo kod VSTV i nadležnih institucija u sprečavanju ovakvih pojava, a u cilju afirmacije imovinske i pravne sigurnosti stranih ulagača?

                  Uz podršku navedenih sudova u svinjogojskoj farmi „ Top Farm“ sačinjeni su lažni bilansi sa ciljem prikrivanja utajenih poreza i doprinosa o čemu su obaviješteni Ministarstvo unutrašnjih poslova i Poreska uprava RS.

                   Šta su ministarstva poduzela, da li imaju namjeru sami ili pred nadležnim tužilaštvom pokrenuti krivične postupke utvrđivanja odgovornosti članova kriminalne grupe sa ciljem zaštite stranog ulagača i naplate utajenih poreza i doprinosa kojom se nanosi znatna šteta Budžetu Republike Srpske?

                   U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

O D G O V O R

            Uvidom u evidencije ovog ministarstvsa utvrdili smo da jedini predmet sa kojim je ovo ministarstvo upoznato je predmet u kojem je Viši privredni sud u Banjoj Luci donio  presudu broj 57 0 Ps 126053 20 Pž od 29.12.2020.godine,  u pravnoj stvari tužioca „Top farm“ d.o.o. Nova Topola, zastupanog po punomoćniku Draganu Tolimiru, advokatu iz Banja Luke, protiv 1. tuženih     „ Pro Vita“ d.o.o. Donja Dubica zastupane po punomoćniku Marku Dragiću, advokatu iz Odžaka i 2. Republike Srpske, zastupane po Pravobranilaštvu Republike Srpske, radi sticanja bez osnova i naknade štete , v.s. 525.075,91 KM, kojom je odbio žalbu tužioca  i potvrdio presudu Okružnog privrednog suda broj 57 0 Ps 126053 18 Ps od 03.03.2020.godine. Istom presudom u stavu 2. odbijen je zahtjev tužioca  za naknadu troškova parničnog postupka na ime sastava žalbe, kao neosnovanu. Stavom 3 predmetne presude odbijena je žalba vaještaka poljoprivredne struke, a rješenje Okružnog privrednog suda u Banja Luci broj: 57 0 Ps 126053 18 od 03.03.2020.godine je potvrđeno.

          U obrazloženju predmetne presude,  Viši privredni sud cijeni da je: „prvostepeni sud pravilno cijenio sve iznesene činjenice i dokaze, te utvrdio pravilno činjenično stanje iz kojeg proizilazi,  da je tužena „ Pro vita“ d.o.o Donja Dubica imala zakonski osnov za naplatu svog potraživanja, a to je rješenje o izvršenju Osnovnog suda u Gradišci od 16.07.2013.godine, te da takva odluka predstavlja zakonit i dozvoljen pravni osnov za naplatu predmetnih potraživanja, pa da nisu ispunjeni uslovi za utvrđenje da takvo ponašanje tužene „ Pro Vita“ d.o.o. Donja Dubica, ima za posljedicu sticanje iznosa od 525.075,91KM bez osnova, da u postupanju ove tužene u izvršnom postupku vođenom pred Osnovnim sudom u Gradišci, nema protivpravnosti, jer se isto zasniva na sudskim odlukama, pa da u skladu sa svim naprijed navedenim nisu ispunjeni ni uslovi za naknadu štete, te na strani tužioca da nije nastupila šteta, bilo kakvom radnjom ove tužene, da ni tužena Republika Srpska nije stekla niti se obogatila na  ručun tužioca, da je riješenje o izvršenju  donijeto dana  16.07.2013.godine, dok su životinje oduzete od tužioca  dana 20.08.2013.godine, a tužilac je tužbu podnio sudu dana 16.05.2018.godine, pa je proteklo gotovo pet godina od dana kada je tužilac ostvario pravo da zahtijeva naknadu štete, te je prigovor zastare potraživanja osnovan, a s druge strane prvostepeni sud ne može razmatrati zakonitost odluka donesenih u izvršnom postupku, vođenom pred Osnovnim sudom u Gradišci, pa su pravilno odbijeni i primarni i eventualni  tužbeni zahtjevi u odnosu na oba tužena, sud se pravilno pozvao na odredbe materijalnog prava i to odredbe člana  210, 154., 155., 190., 172. stav 1., 360.stav 1., 361., 376., stav 1. i 2. Zakona o obligacionim odnosima, člana 15 stav 1. , 17., 45., u 46. Zakona o parničnom postupku, člana 2, 3. 33. Zakona o sudovima Republike Srpske, člana 25. stav 1 . i 5 . Okvirnog zakona o zalozima, a što sve potvrđuje da su žalbeni navodi neosnovani i da je pobijana odluka pravilna i zakonita.“

           Što se tiče dijela poslaničkog pitanja kojim se ukazuje na „lažne bilanse sa ciljem prikrivanja utajenih poreza i doprinosa“, te da su o tome  navodno obaviješteni Ministarstvo unutrašnjih poslova i Poreska uprava RS, potrebno je isto uputiti na postupanje nadležnim institucijama.

 

 

 

                                                                                                                                     M I N I S T A R

Dostavljeno:

  • Naslovu                                                                                              Anton Kasipović           
  • Arhiva

 

 

 

 

 

28.04.2021

Ime poslanika:

Saziv: 
10