Klub poslanika SDS-SRS RS Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Šesnaestoj sjednici održanoj 21. februara 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

FONDU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE

 

               Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je u odgovoru na poslaničko pitanje od 3.2.2017. godine, u kom su zatraženi podaci o neizmirenim obavezama za zdravstveno osiguranje u 2016. godini i ranije, za zaposlene u Vladi Republike Srpske i ostalim budžetskim korisnicima (prosvjeta, zdravstvo, policija i dr.), navelo da je kontrola obračuna i naplate doprinosa u nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske, te da Fond nema ovlašćenja za kontrolu obračuna i naplate doprinosa niti da utvrđuje obaveze poreskih obveznika po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje.

               Klub poslanika SDS-SRS RS nije tražio informaciju o nadležnostima Fonda za kontrolu obračuna i naplate doprinosa za zdravstveno osiguranje, već o dugovanjima po tom osnovu.

               Zbog navedenog tražimo da nam objasnite na koji način Fond zdravstvenog osiguranja vrši ovjeru knjižica, na koji način Fond ima evidenciju da li su za osiguranika uplaćeni doprinosi?

               Klub poslanika SDS-SRS RS je tražio ove podatke od Fonda, a ne podatke o obračunu i kontroli naplate doprinosa. Smatramo da je Fond na nekorektan način izbjegao odgovoriti narodnim poslanicima na postavljeno pitanje. Želimo da nam Fond objasni na koji način zaposleni u Kliničkom centru Banja Luka ostvaruju pravo na liječenje obzirom da su velika dugovanja ove zdravstvene ustanove za osiguranje. 

 

ODGOVOR:

PREPIS

Fond zdravstvenog osiguranje Republike Srpske

Sektor za finansije

Broj:07/5/014-1432/17

Datum: 27.03.2017. godine

Narodna skupština Republike Srpske

Generalni sekretar

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Poštovani,

Postupajući po Vašem dopisu broj:02/2-270-4/17 od 22.02.2017. godine, vezano za pitanje Kluba poslanika postavljeno na nastavku Šesnaeste sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 21. februara 2017. godine:

-o neizmireni obavezama za zdravstveno osiguranje sa 31.12.2016. godine i ranije za zaposlene u Vladi Republike Srpske i ostalim budžetskim korisnicima (prosvjeta, zdravstvo, policija i dr.),

-na koji način Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske vrši ovjeru knjižica,

-na koji način Fond ima evidenciju da li su za osiguranika uplaćeni doprinosi,

-te da objasni na koji način zaposleni u Kliničkom centru Banja Luka ostvaruju pravo na liječenje, obzirom da su velika dugovanja ove zdravstvene ustanove za osiguranje, dostavljamo Vam odgovor na poslaničko pitanje, kako slijedi:

1.Prema evidencijama o poreskom knjigovodstvu ukupna dugovanja svih poreskih obveznika, po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, na dan 31.12.2016. godine prema  Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske iznose 279.695.819,33 KM;

2.Prema podacima sa kojima raspolaže Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, zdravstvene ustanove, Vlada Republike Srpske i ostali budžetski korisnici po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, sa stanjem uplata na dan 31.12.2016. godine duguju ukupno 103.778.313,03 KM, od čega dugovanja za 2016. godinu iznose 73.169.711,77 KM a dugovanja iz ranijeg perioda 30.116.916,22 KM.

Podaci o ukupnom dugu ovih korisnika, kao i podaci o dugu za 2016. godinu i dugu iz ranijeg perioda sadržani su u Pregledu procijenjenog duga ovih korisnika, koji se nalazi u prilogu odgovora na poslaničko pitanje;

3.Ovjeru zdravstvenih knjižica, prema članu 28. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 i 106/09) vrši nadležna služba Fonda na osnovu dokaza iz Jedinstvenog sistema da je obveznik doprinosa uplatio sve dospjele obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje do 20. u mjesecu za protekli mjesec;

4.Poreska uprava Republike Srpske vodi Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa. Baza podataka Jedinstvenog sistema je jedinstvena evidencija o svim obvazenicima uplate doprinosa, i obveznicima doprinosa, podacima neophodnim za kontrolu uplate doprinosa i podacima za ostvarivanje prava po osnovu obaveznog i dobrovoljnog osiguranja, a što je regulisano Zakonom o poreskom postupku (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 102/11, 108/11, 67/13, 31/14 i 44/16);

5.Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske kao jedan od korisnika Jedinstvenog sistema preuzima i evidentira podatke iz Jedinstvenog sistema i na osnovu izvršenih uplata doprinosa na račune javnih prihoda izvršenih preko Trezora utvrđuje da li je uplaćen doprinos za zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Zakonom o doprinosima, radi ovjere zdravstvenih knjižica;

6.Svim osiguranim licima, čiji uplatioci nisu izmirili obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom, a kojima je neophodna zdravstvena zaštita i ovjera zdravstvenih knjižica vrši se prema odredbama Pravilnika o otvrđivanju svojstva osiguranog lica, matičnoj evidenciji i zdravstvenoj knjižici (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 102/11, 40/12, 56/12, 72/13 i 86/15).

* U članu 21. ovog pravilnika regulisano je da se ovjera zdravstvenih knjižica ne uslovljava uplaćenim doprinosom za zdravstveno osiguarnje za:

-djecu do 15 godina života, trudnice i žene za vrijeme materinstva do 12 mjeseci poslije porođaja, odnosno za blizance i svako treće i naredno dijete u trajanju od 18 mjeseci poslije porođaja,

-lica oboljela od zaraznih bolesti, malignih bolesti, mentalnih bolesti ili progresivnih mišićnih oboljenja,

-ratne vojne invalide i porodice poginulih boraca,

-lica sa transplantiranim organima i lica u vezi sa uzimanjem, davanjem i razmjenom ljudskih tkiva i ćelija i ljudskih organa,

-lica starija od 65 godina života koja se nalaze u stanju socijalne potrebe utvrđenim rješenjem Centra za socijalni rad.

Po istim kriterijumima se omogućava ovjera zdravstvenih knjižica zaposlenim radnicima prijavljenim na osiguranje svih poreskih obveznika, radi ostvarivanja prava na zdravtsvenu zaštitu, svim zaposlenim u javnim zdravstvenim ustanovama, kao i zaposlenima u Univerzitetskom kliničkom centru Banja Luka.

S poštovanjem,

                                                                                                          Izvršni direktor

           (POTPIS I PEČAT)                                                      Sektora za finansije

                                                                                                        Mira Đajić, dipl.ecc.

                                                                                                 po ovlašćenju v.d. Direktora

 

 

 

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS

SEKTOR ZA FINANSIJE
Služba za evidenciju uplata

dopr.za zdrav.osiguranje

 

 

PREGLED PROCIJENJENOG DUGA BUDŽETSKIH KORISNIKA

 

rb

Naziv obveznika

Dug po reprogramu

Procijenjena dugovanja PU do 31.12.2016.g.

Ukupno procijenjeno dugovanje

1

JZU DOMOVI ZDRAVLJA

13.470.196,43

5.879.089,45

19.349.285,88

2

JZU BOLNICE

15.267.203,50

56.755.454,63

72.022.658,13

3

GRADOVI I OPŠTINE

449.561,69

1.711.820,12

2.161.381,81

4

INSTITUCIJE KULTURE

 

267.313,86

267.313,86

5

CENTRI ZA SOCIJALNI RAD

827.243,13

440.544,72

1.267.787,85

6

TURISTIČKE ORGANIZACIJE

 

64.015,81

64.015,81

7

JAVNI EMITERI

23.551,82

1.216.613,18

1.240.165,00

8

MINISTARSTVA RS

 

1.255.869,96

1.255.869,96

9

PRAVOSUĐE RS

 

478.771,45

478.771,45

10

VISOKO OBRAZOVANJE

23.166,98

86.180,26

109.347,24

11

SREDNJE OBRAZOVANJE

22.687,90

119.138,41

633.511,35

12

OSNOVNO OBRAZOVANJE

 

90.627,66

90.627,66

13

SPECIJALNO I UMJETNIČKO OBRAZ.

 

187.043,98

187.043,98

14

STUDENTSKI I ĐAČKI DOMOVI

33.304,77

8.672,68

41.977,45

15

AGENCIJE RS

 

38.550,89

38.550,89

16

MIN.RADA-NEZAPOSLENA LICA

 

4.570.004,71

4.570.004,71

 

UKUPNO

30.116.916,22

73.169.711,77

103.778.313,03

 

 

21.02.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9