Klub poslanika SDS-SRS RS Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, između dvije sjednice NS RS,

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je između dvije sjednice, 30. novembra 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

FONDU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE

               Tražimo da nam dostavite podatke o broju noćenja i plaćanjima po tom osnovu u ZTC Banja Vrućica posredstvom Fonda zdravstenog osiguranja u 2015. i 2016. godini po mjesecima i ukupno.

ODGOVOR:

Broj: 07/012-6622-1/16

Datum: 09.12.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

Ul. Vuka Karadžića 2

78 000 Banja Luka

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Poštovani,

Dana 02.12.2016. godine primili smo poslaničko pitanje Kluba poslanika SDS-SRS RS kojim se traži od Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske da dostavi podatke o broju noćenja i plaćanjima po tom osnovu u ZTC ''Banja Vrućica'' A.D. Teslić u 2015. i 2016. godini.

Obavještavamo vas da Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ima potpisane ugovore o obezbjeđivanju, ostvarivanju i finansiranju usluga medicinske rehabilitacije za osigurana lica sa ZTC ''Banja Vrućica'' A.D. Teslić za 2015. i 2016. godinu.

ZTC ''Banja Vrućica'' A.D. Teslić do 5. U mjesecu za prethodni mjesec ispostavlja fakture Fondu u visini 1/12 sa izvještajem o izvršenim uslugama. Na kraju poslovne godine vrši se usaglašavanje izvršenih usluga, te ukoliko je ZTC ''Banja Vrućica'' A.D. Teslić izvršila usluge u manjoj vrijednosti od ugovorenog iznosa, Fond priznaje iznos stvarno izvršenih usluga, a u slučaju da su izvršene usluge veće od ugovorenih, Fond priznaje ugovoreni iznos.

U prilogu dopisa vam dostavljamo tabelarni prikaz broja noćenja i plaćanja po tom osnovu sa ZTC ''Banja Vrućica'' A.D. Teslić za 2015. i 2016. godinu.

S poštovanjem,

Izvršni direktor

Sektora za finansijski menadžment                                                                            v.d. Direktor

Mira Đajić, dipl.ek                                                                                                 Dejan Kusturić, dipl.ek

ZTC ''Banja Vrućica''

Pregled broja BOD-a (noćenja) i plaćanja po godinama i mjesecima

2015.

Cjelokupan iznos u KM

                                                                           1.153.583,00

Mjesečna faktura KM

                                                                                  96.131,92

Mjesec

Pravdanje ugovora

Broj BOD

Pravdanje ugovora

VR.Izvješt.

Mjesečna faktura (1/12)

Plaćeno

Ukupan dug

Početno stanje

 

 

           

 

         736.503,33

Januar

                    1.882

         106.266,00

           96.134,08

         150.000,00

         682.637,41

Februar

                    1.416

           81.330,00

           96.134,08

         146.662,29

         632.109,20

Mart

                    2.469

         141.570,00

           96.134,08

 

         728.243,28

April

                    2.409

         137.634,00

           96.134,08

           48.887,43

         775.489,93

Maj

                    2.456

         139.870,00

           96.134,08

           48.887,43

         822.736,58

Jun

                    1.227

           70.696,00

           96.134,08

           98.887,43

         819.983,23

Jul

                    1.225

           70.350,00

           96.134,08

         146.662,29

         769.455,02

Avgust

                    1.389

           80.144,00

           96.134,08

 

         865.589,10

Septembar

                    1.584

           92.267,00

           96.127,59

 

         961.716,69

Oktobar

                    1.008

           58.634,00

           96.127,59

           96.662,22

         961.182,06

Novembar

                       874

           54.305,00

           96.127,59

 

     1.057.309,65

Decembar

                   1.502

           95.632,50

           92.588,39

 

     1.149.898,04

       Ukupno

                19.441

   1.128.698,50

   1.150.043,80

       736.649,09

   1.149.898,04

       DEXA

                       641

           21.345,30

 

 

 

       Svega

 

   1.150,043,80

   1.150.043,80

       736.649,09

   1.149.898,04

2016.

Cjelokupan iznos u KM

                                                                           1.253.583,00

Mjesečna faktura KM

                                                                                104.465,25

Mjesec

Broj BOD

VR.Izvješt.

Mjesečna faktura (1/12)

Plaćeno

Ukupan dug

Početno stanje

 

 

 

 

     1.149.898,04

Januar

                     1093

           63.194,00

         104.465,25

         198.887,43

     1.055.475,86

Februar

                     2240

         128.130,00

         104.465,25

         198.887,43

         961.053,68

Mart

                     2208

         128.109,00

         104.465,25

           97.774,86

         967.744,07

April

                     1091

           63.178,00

         104.465,25

 

     1.072.209,32

Maj

                     2813

        163.554,00

         104.465,25

           97.774,86

     1.078.899,71

Jun

                     1346

          79.242,00

         104.465,25

 

     1.183.364,96

Jul

                    1572

          92.563,00

         104.465,25

           97.774,86

     1.190.055,35

Avgust

                    1916

        115.520,00

         104.465,25

 

     1.294.520,60

Septembar

                    1608

        101.169,00

         104.465,25

        148.887,43

     1.250.098,42

Oktobar

                    1302

           86.246,80

         104.465,25

        198.887,43

     1.155.676,24

Novembar

 

 

 

 

 

Decembar

 

 

 

 

 

       Ukupno

                171.94

   1.020.905,80

   1.044.652,50

   1.038.874,30

   1.155.676,24

        DEXA

                       503

          17.566,90

 

 

 

       Svega

 

   1.038.472,70

   1.044.652,50

   1.038.874,30

   1.155.676,24

 

 

30.11.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9