Klub poslanika SDS-SRS RS Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, između dvije sjednice NS RS,

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je između dvije sjednice 2. februara 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

FONDU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE

               Tražimo podatke o neizmirenim obavezama za zdravstveno osiguranje u 2016. godini za zaposlene u Vladi Republike Srpske i u ostalim budžetskim korisnicima (prosvjeta, zdravstvo, policija i dr.). Molimo da nam uz tražene podatke za 2016. godinu dostavite i podatke o ukupnim neizmirenim obavezama za zaposlene u Vladi Republike Srpske i u ostalim budžetskim korisnicima, kako je gore navedeno, sa 31.12.2016. godine, ali naglašavamo da se neizmirene obaveze iz 2016. godine posebno iskažu.

ODGOVOR:

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE

Sektor za finansije

Broj: 05/5/021-985/17

Datum: 03.02.2017. godine

Republika Srpska

Narodna skupština Republike Srpske

Banja Luka

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Poštovani,

Vezano za poslaničko pitanje Kluba poslanika SDS-SRS RS prema kojem tražite da Vam dostavimo podatke o neizmirenim obavezama za zdravstveno osiguranje u 2016. godini za zaposlene u Vladi Republike Srpske i u ostalim budžetskim korisnicima (prosvjeta, zdravstvo, policija i dr.)i da Vam uz tražene podatke za 2016. godinu dostavimo i podatke o ukupnim neizmirenim obavezama za zaposlene u Vladi Republike Srpske i u ostalim budžetskim korisnicima, kako je gore navedeno, sa 31.12.2016. godine, sa naglaskom da se neizmirene obaveze iz 2016. godine posebno iskažu, obavještavamo Vas o slijedećem:

1.Kontrola obračuna i naplate doprinosa za zdravtsveno osiguranje je u isključivoj nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske, prema odredbama Zakona o poreskom postupku (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 102/11, 108/11, 67/13, 31/14 i 44/16) i Zakona o doprinosima (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 116/12 i 103/15);

2.Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske nema ovlašćenja da vrši kontrolu obračuna i naplate doprinosa za zdravstveno osiguranje, niti da utvrđuje obaveze poreskih obveznika po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, jer je to, kao što je navedeno, u nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske, već je jedan od korisnika Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa radi ostvarivanja prava iz obaveznog zdarvstvenog sistema.

S poštovanjem,

                                                                                                                         Izvršni direktor

                                                                                                                      Sektora za finansije

                                                                                                                     Mira Đajić, dipl.ecc.

                                                                                                            Po ovlašćenju v.d. Direktora

 

02.02.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9